Община
Община
Туризъм
Акценти

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за директор на Комплекс за социални услуги за възрастни хора

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за участие

в конкурса за длъжността Директор на Комплекс за социални услуги за възрастни хора в Община Дряново

 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

ДОПУСКА ДО КОНКУРС:

 

ХРИСТО АНГЕЛОВ, подал заявление за участие с вх. № 22.00-1273/22.07.2022 г. 

Допуснатият кандидат трябва да се яви на защита на концепция и интервю на 30.08.2022 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Дряново на ул. „Бачо Киро“ № 19.

  1. Определя компетентностите, които кандидатът трябва да притежава и начина, по който ще се установят и критериите за преценка на кандидатите.
  2. Приема 5-степенна скала за преценка, както следва:

                   5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;- не отговаря на изискванията за длъжността.

1 - не отговаря на изискванията за длъжността.

III. Определя минимален резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно интервюто - оценка не по-ниска от „3“, която се формира от средноаритметичната от всички оценки, поставени от членовете на комисията.

 

Председател:………/П/……………

                     /Николай Карагьозов/

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново