Община
Община
Туризъм
Акценти

Резултати от конкурса за заемане на длъжността Директор на Комплекс за социални услуги за възрастни хора

ПРОТОКОЛ

2

гр. Дряново, 30.08.2022 г.

 

Днес, 30.08.2022 г. от 10.30 часа, комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Комплекс за социални услуги за възрастни хора - гр. Дряново,  назначена със заповед № 500 от 10.08.2022 г. на кмета на община Дряново, в следния състав:

Председател:

Николай Карагьозов - заместник кмет

Членове:

1.    адв. Галин Ненов - юрист на община Дряново

2.    Полина Александрова - старши експерт Човешки ресурси

Проведе втория етап от обявения конкурс за заемане на длъжността Директор на комплекс за социални услуги  за възрастни хора – гр. Дряново: защита на концепция и интервю /събеседване/ с кандидатите.

КОМИСИЯТА КЛАСИРА:

На първо място:

Кандидат Христо Ангелов, получил обща оценка от защита на концепцията и интервюто 9,66 точки по определените критерии, оценени от тримата членове на комисията. Оценките на кандидата, получени от защитата на концепцията и интервюто от всички членове на комисията са 4,83 и са над определения минимален резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно конкурса – /оценка не по-ниска от „3”, която се формира от средноаритметичната от всички оценки, поставени от членовете на комисията/.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Защита

Интервю

Общ резултат от защитата и интервюто

Христо Ангелов

4,83

4,83

9.66

 

Председател:

    Николай Карагьозов– …………………/П/……………………….

Членове:

1.  адв. Галин Ненов – ……………………/П/…………………….

2. Полина Александрова – …………………/П/……………………….

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново