Община
Община
Туризъм
Проекти и програми

Проект „Подмяна на водопроводна инсталация и улуци в „Дом за пълнолетни лица с деменция“ гр. Дряново“ на Фонд "Социална закрила"

Финансираща програма: Фонд „Социална закрила“

Наименование на проекта: „Подмяна на водопроводна инсталация и улуци в „Дом за пълнолетни лица с деменция“ гр. Дряново“

Обща стойност на проекта: 39 629.96 лв., в това число финансиране от Фонд „Социална закрила“ 32 496.57 лв. и съфинансиране от Община Дряново 7 133.39 лв.

 

Начало на изпълнение: 29.04.2022 г.

Край на изпълнение: 30.11.2022 г.

 

Кратко описание:

Проектното предложение предвижда подмяна на водопроводна инсталация и улуци в „Дом за пълнолетни лица с деменция“ гр. Дряново и е насочено към една от най-уязвими социални групи – възрастното население с невъзможност от самообслужване и нуждаещо се от ежедневна грижа, настанено в услуга от резидентен тип.

„Дом за пълнолетни лица с деменция“ гр. Дряново е общинска бюджетна структура за предоставяне на социални услуги от резидентен тип. Дейностите, които домът извършва са свързани с денонощни грижи и целогодишно обслужване на 52 пълнолетни лица с различна форма на деменция или болест на Алцхаймер. Към настоящият момент водопроводната инсталация и улуците на сградата са силно амортизирани с множество течове и е спешно е необходима тяхната подмяна. Необходимостта от поддръжка на сградния фонд и неговата модернизация е от първостепенно значение за нормалния престой на настанените там лица. По този начин ще се постигне гарантиране на социална защита на тази уязвима група от населението и осигуряване на равен достъп до качествени услуги, осигурени в среда близка до домашната, съобразено с Национална стратегия за дългосрочна грижа и действащата нормативна уредба в социалната сфера.

Цели на проекта

а) Социална насоченост на проекта

Подобряване на средата за живот на настанени 52 лица с различна форма на деменция или болест на Алцхаймер в „Дом за пълнолетни лица с деменция“ – гр. Дряново.

б) Въздействие върху целевите групи

Подмяната на ВиК инсталация и покривни улуци на социалната институция ще подобри условията на труд на 30 души – персонал в ДПЛД и социално-битовите условия за 52 потребители.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново