Община
Община
Туризъм
Новини

Обява за предварителен прием на документи за потребители на "Топъл обяд"

Община Дряново обявява предварителен прием на документи на кандидати за потребители на „Топъл обяд“ по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

  1. Заявление-декларация – приложение № 1 (по образец);
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – приложение № 6;

Документи се приемат всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Дряново, ул. Бачо Киро 19

Телефон за допълнителна информация 0676/ 7 29 62, в. 121


 Заявление

 Декларация за съгласие

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново