Община
Община
Туризъм
Акценти

Обява за длъжността счетоводител в дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси” в Общинска администрация - Дряново

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
  - Образование - Висше: бакалавър.

- Предпочитани специалности и професионални направления: „Счетоводство и контрол“, „Икономика“, „Финанси“и др.

-  Професионален опит - 1 година.

2. Място на работа: дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси“в ОбА – Дряново.

3. Характер на работата: Основните дейности на длъжността са свързани с ежедневно обработване на счетоводни документи /според изискванията на СФУК./ Обработване на фактури, осчетоводяване на получените приходи. Участие в изготвянето на тримесечните оборотни ведомости. Начисляване на заплати и осигуровки на персонала. Отговаря за проекти на Министерството на труда и социалната политика и Бюро по труда.

- Трудов договор за определено време за заместване на работник, който отсъства от работа - по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

4. Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за започване на работа (по образец)

Копие от документ за самоличност

Автобиография

Мотивационно писмо

Диплома за завършено образование и допълнителна квалификация (ако кандидатът притежава такива) - заверени ксерокопия.

Документи за удостоверяване на трудов стаж - ксерокопия на трудова, служебна или осигурителна книжка и др. подобни - по преценка на кандидата.

5. Краен срок и място за подаване на документите:

гр. Дряново, обл. Габрово, п.к. 5370, ул. „Бачо Киро” № 19,

Община Дряново, Център за административно обслужване.

Телефон за справки - 0676 - 72962 в. 115 и в. 116

Краен срок за подаване на документите - 02.12.2022 г. до 17.00 часа

Представят се и оригиналните документи за сверка.

Ксерокопията на документите да са заверени от кандидата.

6. Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика, вътрешни нормативни документи на Общината и други необходими документи - стая 211 и в Центъра за административно обслужване  в сградата на Община Дряново.

- от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден до изтичане на срока за подаване на документи.

          

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на община Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново