Община
Община
Туризъм
Акценти

Обява за длъжността младши експерт в дирекция „Архитектура, строителство и общинска собственост” в Общинска администрация - Дряново

ОБЯВА:

 за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

В ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДРЯНОВО

за 1 работно място

1. Място на работа: дирекция „Архитектура, сторителство и общинска собственост“в ОбА - Дряново.

2. Характер на работата: Основните дейности на длъжността са свързани с прилагане на Закона за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър и свързаните с тях законови и подзаконови нормативни актове на територията на общината.

- Трудов договор за неопределено време по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

3. Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за започване на работа (по образец)

Копие от документ за самоличност

Автобиография

Мотивационно писмо

Диплома за завършено образование и допълнителна квалификация (ако кандидатът притежава такива) – заверени ксерокопия.

Документи за удостоверяване на трудов стаж - ксерокопия на трудова, служебна или осигурителна книжка и др. подобни – по преценка на кандидата.

         5. Краен срок и място за подаване на документите:

            гр. Дряново, обл. Габрово, п.к. 5370, ул. „Бачо Киро” № 19,Община Дряново, Център за административно обслужване.

 Телефон за справки - 0676/72962 в. 115 и в. 116

Краен срок за подаване на документите - 02.12.2022 г. до 17.00 часа

Представят се и оригиналните документи за сверка.

Ксерокопията на документите да са заверени от кандидата.

6. Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика, вътрешни нормативни документи на Общината и други необходими документи - стая 211 и в Центъра за административно обслужване  в сградата на Община Дряново.

       - от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден до изтичане на срока за подаване на документи.

          

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на община Дряново

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново