Община
Община
Туризъм
Национален план за възстановяване и устойчивост

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“

 

Пълния пакет от документи и информация по процедурата може да намерите на портала ИСУН на Средствата от ЕС, като правилата и условията за участие в програмата са разписани в НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За да кандидатствате по програмата, трябва да имате предвид, че Вашата жилищна сграда следва:

 • да е с повече от 4 самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от 1 собственик, и да е проектирана преди 26.04.1999 година.
 • най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ да се заема от жилища
 • да е учредено сдружение на етажната собственост по реда на ЗУЕС
 • да е извършено обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и изготвен технически паспорт
 • да е извършено обследване за енергийна ефективност и издаден валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението.

Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Структурата за наблюдение и докладване.

Допустимите дейности за финансиране са:

 • Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

По външните сградни ограждащи елементи:

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

По системите за поддържане на микроклимата:

- ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

 • Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;
 • Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития,  хидроизолация, обшивки,  водоотвеждаща система – допустимо само при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;
 • СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
 • СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
 • СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

Крайните получатели - сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец към настоящите насоки.

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 

 1.  РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ

Сградите, в които има регистрирано сдружение по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, няма нужда да се пререгистрират. В случай, че има промяна в собствеността на апартамент и/или председателя и/или членовете на УС и/или процентите на участие в сдружението, е необходимо сдружението да се актуализира.

Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в Община Дряново и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.

Съгласно Чл. 29. ал. 1 от ЗУЕС,  Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.

Образци на документи за Създаване на Сдружение на собственици

 

01) Покана за провеждане на общо събрание на етажна собственост - копие, заверено „Вярно с оригинала“ - в случай на повече от един вход, поканата се съставя за всеки вход - приложение №1;

02) Протокол за поставяне на поканата - копие, заверено „Вярно с оригинала“ – в случай на повече от един вход, протоколът от залепване на поканата се съставя за всеки вход - приложение №2;

03) Протокол от общото /учредително/ събрание на етажна собственост - НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН, съдържащ решения съгласно указанията – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис приложение №3;

04) Споразумение за създаване на сдружение – оригинал приложение №4.

 

Споразумението се съставя в два еднообразни оригинални екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината.

05) Справка за собственик на самостоятелен обект /ССО/ за цялата сграда - оригинал приложение №5;

Забележка: В приложения №3, 4 и 5 - в колоната с имена на собствениците се изписват имената на всички собственици, съгласно документ за собственост.

 • В случай, че ССО е починало лице, в горепосочените приложения се изписват имената на всички наследници и се прилага Удостоверение за наследници (копие, заверено “Вярно с оригинала”);
 • Ако ССО упълномощава да го представлява друг собственик е необходимо да представят Пълномощно, което НЕ Е необходимо да е нотариално заверено.

07) Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението (председателя и двамата членове);

08) Удостоверение от Агенцията по кадастър, съдържащо информация за броя на самостоятелните обекти и идентификационния номер на имота – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис;

09) Официален документ, съдържащ информация за вид строителство на сградата, година на построяване, етажност и брой на самостоятелните обекти – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис;

10) Пълномощни – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис, (ако е приложимо);

11) Удостоверения за наследници – копия, заверени „Вярно с оригинала“ и подпис (ако е приложимо).

Относно пълномощните – нотариална заверка .

 • Един наследник може да даде пълномощно на друг наследник да го представлява и подписва
 • Един собственик може да даде пълномощно на съсед, за да го представлява и подписва
 • Едно лице може да представлява най-много трима собственици

Заявлението се подава в административната сграда на Община Дряново, ул. „Бачо Киро“19, в Центъра за административно обслужване, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

След вписване в публичния регистър, Община Дряново издава Удостоверение за регистрация на сдружението.

В 7-дневен срок след получаване на Удостоверение за регистрация на сдружението управителният съвет (Управителят) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията. Таксата за вписване е 10,00 лв. съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

2. ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГОТВЯНЕ
Обследването за енергийна ефективност и изготвянето на сертификат за енергийни характеристики на сградата, както и обследването за установяване на техническите характеристики и изготвянето на технически паспорт се извършват от оторизирани фирми, публикувани на страницата на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), в Регистър ЗЕЕ, вписани фирми в регистъра по чл. 44 ал. 1, които можете да разгледате на следните линкове:

https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d

Собствениците на сградата, провеждат общо събрание на сдружението на собствениците (СС) или общо събрание на етажната собственост, за да изберат фирма, на която да възложат извършването на дейностите, както и да определят начина и условията за заплащане от всеки от собствениците на самостоятелни обекти в сградата. Решението трябва да е за възлагане на фирма/фирми да извърши следните дейности:

 • изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт
 • изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

3.           ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПРЕД ОБЩИНАТА

За кандидатстване по Програмата, председателят на Сдружението на собствениците внася Заявление за участие (приложение №4 - оригинал) с необходимите приложени документи не по-късно от 10.05.2023 г. на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ №19, в Деловодство на Общинска администрация – Дряново от 08:30-17:00 ч. всеки работен ден.

Към Заявлението се прилагат:

01) Удостоверение за регистрация на сдружението по чл. 46а от ЗУЕС - копие, заверено „Вярно с оригинала;

02) Документ за вписване в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала”;

03) Справка за ССО - оригинал - приложение №5;

04) Покана за провеждане на общо събрание на СС - копие, заверено „Вярно с оригинала“ приложение №6

05) Протокол за поставяне на поканата за провеждане на общо събрание на СС - копие, заверено „Вярно с оригинала“ приложение №7 ;

06) Протокол от общото събрание на СС - копие, заверено „Вярно с оригинала“, съдържащ решения за участие - приложение №8

ВАЖНО! На приложение №8 се извършва нотариална заверка на подписа на Управителя под протоколните решения.

Забележка: В приложения №5 и 8 - в колоната с имена на собствениците се изписват имената на всички собственици, съгласно документ за собственост.

 • В случай, че ССО е починало лице, в горепосочените приложения се изписват имената на всички наследници и се прилага Удостоверение за наследници (копие, заверено “Вярно с оригинала”);

Когато в сдружението не членуват всички собственици, се прави ново събрание и към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС. В този случай се подават допълнително и следните приложения:

        -  Приложение 9_Декларация - нечлен на СС - попълва се от собственици, които не участват в сдружението.

- Покана за свикване на общо събрание на собствениците – копие, заверено „Вярно с оригинала“- приложение № 10;

- Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на собствениците – копие, заверено „Вярно с оригинала“ - приложение №11;

- Протокол от общо събрание, подписан от председателя на управителния съвет (управителя) - приложение №12;

07) Доклад от обследване за енергийна ефективност, съгласно действащата нормативна база за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, вкл. Сертификат и Резюме – оригинал на хартиен носител и на електронен носител /CD/.

08) Технически паспорт, издаден съгласно действащата нормативна база за техническите паспорти на строежите - оригинал, регистриран в Община Дряново, на хартиен носител и на електронен носител /CD/.

09) Декларация за държавни/минимални помощи /ако е приложимо/ приложение №3, тоест отнасят се за ССО, които извършват някоя от следните дейности:

- самостоятелните обекти в сградата се използват за извършване на стопанска дейност - независимо от предназначението на обекта (жилищно или стопанско), ССО упражняват стопанска/икономическа дейност в обекта си (като например: магазин, фризьорски салон и др.);

- самостоятелните обекти в сградата се отдават под наем - за жилищни или нежилищни цели (офис, ателие и др.);

- в самостоятелните обекти в сградата се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии;

- други стопански дейности, вкл. и тези, които не извършват стопанска дейност в момента.
В тези случаи, ССО се считат за получатели на минимална помощ и към тях следва да се прилагат условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

10) Пълномощни – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис /ако е приложимо/;

11) Удостоверения за наследници – копия, заверени „Вярно с оригинала“ и подпис /ако е приложимо/;

 • Един наследник може да даде пълномощно на друг наследник да го представлява и подписва –
 • Един собственик може да даде пълномощно на съсед, за да го представлява и подписва
 • Едно лице може да представлява най-много трима собственици

Сдруженията на собствениците подали пълния пакет от документи, който напълно отговаря на изискванията на процедурата, ще бъдат поканени за сключване на Партньорско споразумение.

4. ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ИСУН 2020

След сключването на Партньорското споразумение, Община Дряново в качеството си на водещ партньор ще извърши подготвителните действия (при активно участие и съдействие от страна на СС) и ще подаде проектното предложение чрез ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ (ИСУН 2020).

Срокът за кандидатстване по настоящата процедура е 17:00 ч. на 31.05.2023 г.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НЯМА ДА ИМА ТЕЖЕСТ ПРИ ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОГРАМАТА!

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, препоръчителният срок за подаване на заявления в общинска администрация е до 10.05.2023 г.


 Документи за кандидатстване за финансиране

 Документи за регистрация на ново сдружение

 Насоки за кандидатстване

 Критерии за оценка

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново