Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №72/30.01.2023г (Решения №№728-748)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 30 януари 2023г заседание на съвета

Дата на публикуване: 03.02.2022г.


 Решения №№728-748 от Протокол №72/30.01.2023г на Общински съвет – Дряново

 Общински план за младежта за 2023г (приет с Решение №731/30.01.2023г)

 Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2023-2024 год. (приет с Решение №732/30.01.2023г)

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново за 2023 година (приета с Решение №733/30.01.2023г)

 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 година (приет с Решение №734/30.01.2023г)

 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2022 година (приет с Решение №735/30.01.2023г)

 Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. юли 2022г – м. декември 2022г (приет с Решение №737/30.01.2023г)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново