Община
Община
Туризъм
Акценти

Откриване на процедура за подаване на проектни предложения за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Дряново

Целта на финансовата подкрепа от фонда е да реализира ползи и въздействия от прилагането на подходи и практики с участието на общността при решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността. Предоставената финансова подкрепа е гарантиран базов фонд при изпълнението на местни инициативи на общността, в търсене на възможности за мобилизиране на допълнителни средства за реализацията им. Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една местна инициатива е до 3 000 лв.

 

Кандидати могат да бъдат:

- неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);

- читалища по реда на Закона за народните читалища (ЗНЧ);

- сдружения на собствениците на етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), осъществяващи дейността си на територията на община Дряново, местни културни институти, които допринасят за развитие на местната общност;

- неформални граждански обединения, осъществяващи дейността си на територията на община Дряново, които допринасят за развитие на местната общност.

 

Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една местна инициатива е 3 000 лв. Срокът за изпълнение и отчитане на инициативите е 15 юли 2023 година.

 

Проектните предложения за финансова подкрепа на местна инициатива се подават на хартиен носител в запечатан плик в информационният център на Община Дряново, с адрес: гр. Дрянов, ул. „Бачо Киро“ №19, както и по електронен път на  e-mail: dryanovo@dryanovo.bg

Отговор на вашите въпроси, свързани с фонда, инициативите и с процедурата и реда за кандидатстване, може да зададете на Информационната Среща, която ще се проведе на 12.04.2023 година от 15 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.

Крайният срок за подаване на формулярите на хартиен носител е 17:00 ч. на 28 април 2023 г.

Крайният срок за подаване на формулярите по електронен път е 30 април 2023 година, до края на деня.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация за отворената сесия на фонда, са публикувани по-долу.

Финансирането на фонда за 2023 г. е осигурено от Община Дряново и Платформа АГОРА в рамките на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности". Общият бюджет на фонда е 18 000 лв. и е осигурен от Община Дряново – 10 000 лв. и Платформа АГОРА – 8 000 лв.

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация „Америка за България".


 Покана Местни инициативи

 Критерии и насоки

 Формуляр за финансова подкрепа

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново