Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №75/30.03.2023г (Решения №№769-790)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 30 март 2023г заседание на съвета

Дата на публикуване: 04.04.2023г.

 


 Решения №№769-790 от Протокол №75/30.03.2023г на Общински съвет – Дряново

 Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства и сградите на територията на град Дряново (приета с Решение №769/30.03.2023г)

 Правилник за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Дряново“ (приет с Решение №770/30.03.2023г)

 Анализ на потребностите на община Дряново от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (приет с Решение №771/30.03.2023г)

 Предложение за планиране на съществуващите социални и ИЗС услуги (прието с Решение №771/30.03.2023г)

 Предложение за планиране на социални и ИЗС услуги, функциониращи по проект (прието с Решение №771/30.03.2023г

 Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2023г – 31.12.2023г (приета с Решение №772/30.03.2023г)

 Отчет за изпълнение на програмата за закрила на детето през 2022г.

 Общински план за действие на Община Дряново в изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2023 – 2024) (приет с Решение №773/30.03.2023г)

 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Дряново (2021 – 2027г) за 2022г (приет с Решение №774/30.03.2023г)

 Приложение към Решение №781/30.03.2023г /Утвърдени маршрутни разписания на линиите от общинската транспортна схема. Маршрутните разписания от областната транспортна схема се утвърждават от Областен управител./

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново