Община
Община
Туризъм
Акценти

Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика” в Общинска администрация - Дряново

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10а, от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 10, ал. 1  от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 163/05.04.2023 г. на кмета на Община Дряново

О Б Я В Я В А М:

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА И ХУМАНИТАРНА ПОЛИТИКА“ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДРЯНОВО

1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Основна цел на длъжността: Организира, ръководи и контролира дейността на дирекцията, съгласно утвърдените процедури в законодателството на Република България и във вътрешните нормативни документи на община Дряново.

Организира, ръководи и контролира:

1. Цялостната дейност по разработване на проекти и програми;

2. Младежки дейности, спорт, туризъм на територията на общината;

3Цялостната дейност и контрол на социални дейности, социални услуги, предоставяни на територията на общината;

4Приложението на държавни и общински нормативни документи, свързани с работата на дирекцията.

Области на дейност:

1. Проекти и програми;

2. Младежки дейности, спорт, туризъм;

3Социални дейности;

4. Образование и култура

5. Превенция асоциалното поведение на подрастващите;

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността Директор на дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика“:

2.1 По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.

- Изисквана минимална степен на завършено образование – магистър.

- Години професионален опит – 4 години

  или

- Минимален ранг – III младши.

- Вид правоотношение: Служебно;

- Длъжностно ниво 6;

- Ръководно ниво: 6 Б.

2.2. По Закона за държавния служител:

2.2.1. За държавен служител може да бъде назначено лице, което:

    - Е български гражданин;

- Е навършило пълнолетие;

- Не е поставено под запрещение;

- Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

- Не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

2.2.2. Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

- Би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруг лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.

- Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

-  Е народен представител;

- Е съветник в общински съвет – само за съответната общинска администрация;

- Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

- Работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

- Работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл.  81б от ЗДСл.

2.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма.

            Други:

 - Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

2.4. Необходими компетентности на кандидатите, посочени в рамка на компетентностите за длъжността, съгласно Приложение 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация и Приложение 1а към чл. 15, ал. 2 от НУРОИСДА: управленска компетентност, стратегическа компетентност, лидерска компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), дигитална компетентност.

3. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността –  780.00 лв. (Седемстотин и осемдесет лв.). Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност,  квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

4. Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1

5. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин: 

       5.1. Защита на концепция за стратегическо управление на  тема:  Ръководство, организация и контрол на дейностите по разработване и управление на проекти и програми и привличане на инвестиции в Община Дряново за следващите пет години“. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител. Всеки кандидат трябва да представи 3 (три) броя екземпляри от  концепцията, които се слагат в плика.

5.2. Интервю.

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата на настоящата заповед и тези, регламентирани в Раздел VII. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

6.  Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс  - по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители. Заявлението се предоставя от служителите в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация -  Дряново, на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19.

Към заявлението се прилагат:

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане  на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. Декларацията се предоставя от служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите  в сградата на Общинска администрация -  Дряново.

- 6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, която се изисква за заемане на длъжността;  допълнителни квалификации и правоспособност – ако кандидатът разполага с такива; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

6.4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.

6.5.  Автобиография.

6.6. Мотивационно писмо.

6.7. Други – по преценка на кандидата.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник, като копията на документи се представят със заверка вярно с оригинала и подпис.

Документите за участие в конкурса може да се подават по електронен път чрез посочената в обявлението по чл. 14, ал. 2 електронна поща, като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6.8. От датата на публикуване на списъците на допуснати и недопуснати кандидати по документи за участие в конкурса, допуснатите кандидати трябва в 7-дневен срок, по начина посочен в пункт 5.1. от настоящата заповед, да представят своята концепция за стратегическо управление в Център за административно обслужване, в сградата на Общинска администрация – Дряново. Допуснатите кандидати няма да бъдат канени и/или уведомявани допълнително от Комисията, назначена за провеждането на конкурса, за представяне на концепция.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите се подават в Център за административно обслужване, в сградата на Общинска администрация - Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19,  в срок до 17.00 часа на 10-я ден от датата на публикуване на обявлението за конкурса по чл. 10а от Закона за държавния служител. 10 – дневният срок започва да тече от датата на публикуването на обявлението за конкурса. ЦАО се намира на първия етаж и работи всеки работен ден  от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Телефон за справки – 0676 – 72962 вътр. 115 или 116

Лице за контакти Полина Александрова – старши експерт Човешки ресурси в дирекция МДТБФ

            8. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса – Интернет страницата на Община Дряново в раздела „Акценти“

9. Място, където кандидатите могат да се запознаят и да получат длъжностната характеристика и други необходими за конкурсната процедура документи - Центъра за административно обслужване  в сградата на Общинска администрация -  Дряново,  всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч.

10. На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители обявлението за конкурса е публикувано в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа – Jobs.bg и на интернет страницата на Община Дряново – www.dryanovo.bg, в раздел „Акценти“ .

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Орган по назначаване

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново