Община
Община
Туризъм
Акценти

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика”

ОБЩИНА ДРЯНОВО

 

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА И ХУМАНИТАРНА ПОЛИТИКА”, обявен със заповед № 163/05.04.2023 г. на кмета на община Дряново

 

Въз основа на решение по чл. 20, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на конкурсната комисия, назначена със заповед № 192/19.04.2023 г. на кмета на община Дряново, след преценка на подадените документи, се изготви настоящия списък на ДОПУСНАТИТЕ в конкурса кандидати, както следва:

Мая Михайлова, подала документи за участие с вх. № 07.01-169/12.04.2023 г. по описа на община Дряново.

 

            Дата на провеждане на конкурса:

Най-късно до 17.00 ч. на 02.05.2023 г. посоченият допуснати кандидат трябва да представи писмена концепция на тема: „Ръководство, организация и контрол на дейностите по разработване и управление на проекти и програми и привличане на инвестиции в Община Дряново за следващите пет години“. Концепцията трябва да се представи в посочения по-горе срок на хартиен носител, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Концепцията се представя в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация -  Дряново, на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19.

На 03.05.2023 г. от 10:00 ч. защита на представената концепция за допуснатите кандидати, чиято концепция е преценена като отговаряща на изискванията и оценена с оценка не по-ниска от „4“.

На 03.05.2023 г. от 10:30 ч. провеждане на интервю с кандидатите, получили общ резултат от сбора на оценките за оценка на концепция и защита на концепция най-малко „8“.

Допуснатите кандидати няма да бъдат допълнително уведомявани като следва да се явят на посочената по-горе дата и часове за защитата на представените от тях концепции и за провеждане на интервюто. Редът, по който се провежда защитата на концепциите и интервютата е редът, по който кандидатите са подали документи за участие в конкурса. Преди началото на всеки етап на оценяване председателя на комисията уведомява устно кандидатите за обстоятелството кои от тях са допуснати до този етап.

Място на провеждане на конкурса:

Защитата на концепция и провеждането на интервю ще се проведат в Заседателната зала, находяща се в сградата на общинска администрация - Дряново на адрес: гр. Дряново, ул. "Бачо Киро" № 19.

На основание чл. 34, ал. 3  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Комисията взе решение за системата за определяне на резултатите, както следва:

Оценката на представената концепция за стратегическо управление се извършва по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите. Кандидатът, чиято концепция е преценена като отговаряща на изискванията и оценена с оценка не по-ниска от „4“‘ се допуска до защита на концепцията.

Оценка на защитата на концепцията – всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.

Общият резултат на кандидата е сбор от: оценка на представената концепция и оценката на защитата на концепцията. До участието в интервюто се допуска кандидата, чийто общ резултат е най-малко „8“.

Общият резултат, формиран от сбора на оценката на представената концепция и оценката на защитата на концепцията, на успешно издържалия го кандидат, ще се умножава с коефициент „3“.

При провеждане на интервю с допуснатите кандидати, всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е оценка „4“.

Резултатът от интервю на успешно издържалия го кандидат, ще се умножава с коефициент „4“.

Окончателният резултат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по начина описан по-горе, умножени със съответните коефициенти, също посочени по-горе.

Изискванията към концепцията и критериите за оценка на представената концепция са, както следва:

1.      Пълнота на разработката по обем и съдържание.

2.      Владеене на нормативната база и нейното приложение.

3.      Ясно формулирани цели и приложимост на концепцията.

4.      Ориентация към резултати.Начини и средства за постигане на резултати.

5.      Умения за стратегическо мислене.

Критериите за оценка на защитата на концепцията са, както следва:

1.      Умения за представянето на концепцията по приоритети.

2.      Познаване на нормативната уредба.

3.      Защита на формулираните цели.

4.      Презентационни умения.

Също така ще се имат предвид и уменията на кандидатите за стратегическо мислене - определяне на мисия, визия, цели, действия и резултати, както и уменията за представяне и защита на концепцията, съгласно чл. 39, ал. 1 от Наредбата.

 

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/

/Николай Карагьозов/

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново