Община
Община
Туризъм
Акценти

Резултати от конкурса за длъжността Директор на Дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика” в Общинска администрация - Дряново

ОБЩИНА ДРЯНОВО

                                                                                                                                                                                                           ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ

№ 04/03.05.2023 г.

От дейността на конкурсна комисия, назначена със заповед № 192/19.04.2023 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Директор на дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика” в Община Дряново.

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № 192/19.04.2023 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Директор на дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика” в Община Дряново извърши следното класиране:

 

Първо място: Мая Михайлова, подалa документи за участие с вх. № 07.01-169/12.04.2023 г. по описа на Община Дряново и получилa окончателен резултат 34,1 точки.

Окончателният резултат на кандидата, съгласно чл. 43 ал. 1 от НПКПМДС е:

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Резултат от начина по чл.24 

Коефициент 

Резултат от интервюто 

Коефициент 

Окончателен резултат 

МАЯ МИХАЙЛОВА

4.86

3

4.88

4

34,1

 

 

 

…………………………………………….

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

Председател:………/П/……………

                     /Николай Карагьозов/

Членове:  

  1. ................../П/.........................

       /адв. Галин Ненов/

 

  1. ................/П/.........................

/ Полина Александрова /

         

 

Дата: 03.05.2023 г.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново