Община
Община
Туризъм
Акценти

Обява за длъжността Младши експерт в Дирекция „Архитектура, строителство и общинска собственост” в Общинска администрация - Дряново

ОБЯВА:

 за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

В ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДРЯНОВО

за 1 работно място

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

Образование-висше:бакалавър.
Предпочитани специалности и професионални направления: Инженерни специалности в областта на строителството, Архитектура, Ландшафтна архитектура, Екология, Икономика, Публична администрация, Право и др .

2. Място на работа: дирекция „Архитектура, сторителство и общинска собственост“в ОбА - Дряново.

3.  Характер на работата: Основните дейности на длъжността са свързани с координиране, разработване и организиране прилагането и мониторинга по изпълнението на общинската политика по опазване на околната среда.

- Изпълнява регламентираните в националното законодателство задължения на община Дряново в областта на опазване на околната среда.

- Участва в дейностите, свързани с благоустройство, поддръжка, хигиенизиране и озеленяване на територията на общината.

- Трудов договор.

3. Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за започване на работа (по образец)

Копие от документ за самоличност

Автобиография

Мотивационно писмо

Диплома за завършено образование и допълнителна квалификация (ако кандидатът притежава такива) - заверени ксерокопия.

Документи за удостоверяване на трудов стаж - ксерокопия на трудова, служебна или осигурителна книжка и др. подобни - по преценка на кандидата.

5. Краен срок и място за подаване на документите:

гр. Дряново, обл. Габрово, п.к. 5370, ул. „Бачо Киро” № 19,Община Дряново, Център за административно обслужване.

Телефон за справки - 0676 - 72962 в. 115 и в. 116

Краен срок за подаване на документите - 16.06.2023 г. до 17.00 часа

Представят се и оригиналните документи за сверка.

Ксерокопията на документите да са заверени от кандидата.

6. Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика, вътрешни нормативни документи на Общината и други необходими документи - стая 211. - от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден до изтичане на срока за подаване на документи.

          

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на община Дряново


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново