Община
Община
Туризъм
Акценти

Обява за длъжността Старши експерт в Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси” в Общинска администрация - Дряново

ОБЯВА:

 за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ

В ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДРЯНОВО

за 1 работно място

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
          - Образование - Висше: бакалавър.

- Предпочитани специалности и професионални направления: „Счетоводство и контрол“, „Икономика“, „Финанси“, Право и др.

2. Място на работа: дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси“в ОбА - Дряново.

3. Характер на работата: Основните дейности на длъжността са свързани с трудовите и служебни правоотношения на служителите от общинската администрация и на утвърдените от ОбС дейности към нея.

- Трудов договор.

4. Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за започване на работа (по образец)

Копие от документ за самоличност

Автобиография

Мотивационно писмо

Диплома за завършено образование и допълнителна квалификация (ако кандидатът притежава такива) - заверени ксерокопия.

Документи за удостоверяване на трудов стаж - ксерокопия на трудова, служебна или осигурителна книжка и др. подобни - по преценка на кандидата.

         

         5. Краен срок и място за подаване на документите:

            гр. Дряново, обл. Габрово, п.к. 5370, ул. „Бачо Киро” № 19,

Община Дряново, Център за административно обслужване.

Телефон за справки - 0676 - 72962 в. 115 и в. 116

Краен срок за подаване на документите - 16.06.2023 г. до 17.00 часа

Представят се и оригиналните документи за сверка.

Ксерокопията на документите да са заверени от кандидата.

6. Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика, вътрешни нормативни документи на Общината и други необходими документи - стая 211 - от 8.30  до 17.00 часа всеки работен ден до изтичане на срока за подаване на документи.         

 ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на община Дряново


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново