Община
Община
Туризъм
Акценти

Обява за длъжността Младши експерт в Дирекция „Архитектура, строителство и общинска собственост” в Общинска администрация - Дряново

ОБЯВА:

 за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

В ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДРЯНОВО

за 1 работно място

1. Място на работа: дирекция „Архитектура, сторителство и общинска собственост“в ОбА – Дряново.

2. Характер на работата: Основните дейности на длъжността са свързани с изготвяне на документация за участие в процедурата за възлагане на Обществени поръчки в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;

- Изготвя и предоставя за изпращане документите до Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) за вписване в Регистъра на ОП и Официалния вестник на Европейския съюз, когато това е предвидено в ЗОП и ППЗОП, на хартиен и/или електронен носител;

- Окомплектова досиетата на проведените обществени поръчки и ги съхранява в предвидения за целта архив, когато е приложимо или в електронното досие на поръчката в ЦАИС ЕОП.

3. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

- Образование - Висше: бакалавър.
Предпочитани специалности и професионални направления: Инженерни специалности в областта на строителството, Архитектура, Ландшафтна архитектура, Екология, Икономика, Публична администрация, Право и др .

- Трудов договор.

3. Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за започване на работа (по образец)

Копие от документ за самоличност

Автобиография

Мотивационно писмо

Диплома за завършено образование и допълнителна квалификация (ако кандидатът притежава такива) - заверени ксерокопия.

Документи за удостоверяване на трудов стаж - ксерокопия на трудова, служебна или осигурителна книжка и др. подобни - по преценка на кандидата.

         5. Краен срок и място за подаване на документите:

            гр. Дряново, обл. Габрово, п.к. 5370, ул. „Бачо Киро” № 19,Община Дряново, Център за административно обслужване.

Телефон за справки - 0676 - 72962 в. 115 и в. 116

Краен срок за подаване на документите – 16.06.2023 г. до 17.00 часа

Представят се и оригиналните документи за сверка.

Ксерокопията на документите да са заверени от кандидата.

6. Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика, вътрешни нормативни документи на Общината и други необходими документи - стая 211.

       - от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа всеки работен ден до изтичане на срока за подаване на документи.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на община Дряново


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново