Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №79/30.05.2023г (Решения №№816-847)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 30 май 2023г заседание на съвета

 

Дата на публикуване: 06.06.2023г.


 Решения №№816-847 от Протокол №79/30.05.2023г на Общински съвет – Дряново

 Приложение към Решение №816 - Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

 Приложение към Решение №817 - Изменение на Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг в Община Дряново

 Приложение към Решение №818 - Изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново

 Приложение към Решение №819 - Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана с приетите с решение №816/30.05.2023г промени)

 Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг в Община Дряново (актуализирана с приетите с решение №817/30.05.2023г промени)

 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново (актуализирана с приетите с решение №818/30.05.2023г промени)

 Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново (актуализирана с приетите с решение №819/30.05.2023г промени)

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново през 2023г (актуализирана с приетите с Решения №834, №837, №838 и №839 от 30.05.2023г допълнения)

 Годишен план за паша в Община Дряново за стопанската 2023-2024г (актуализиран с приетите с Решение №839/30.05.2023г изменения)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново