Община
Община
Туризъм
Общ устройствен план

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА ДРЯНОВО

съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

 1. Информация за възложителя, отговорен за прилагането на плана:

Възложител:  Община Дряново, ЕИК: 000215729

представлявана от Трифон Руенов Панчев - Кмет на община Дряново

Пълен пощенски адрес:   5370 гр. Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19

Телефон, факс и е-mail: тел.: 0676/72350, факс: 0676/74303;

е-mail: kmet@dryanovo.bg, dryanovo@dryanovo.bg

Лица за контакт:

aрх. Драгомир Йосифов – гл. архитект на община Дряново

Телефон/GSM и е-mail: 0899182403, e-mail: arhitekt@dryanovo.bg

Мариета Енчева – директор дирекция АСОС към община Дряново

Телефон/GSM и е-mail: 0884 500258, e-mail: encheva@dryanovo.bg

 1. Орган, отговорен за приемането на плана

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет – Дряново.

 1. Обща информация за предложения план/програма:
 1. основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт

Предварителният проект ОУП на Община Дряново, се изготвя въз основа на Планово задание и опорен план за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Дряново.

Необходимостта от изготвяне на ОУПО Дряново е продиктувана от няколко обстоятелства:

 • С влизането в сила на ЗИД на ЗУТ /обн. ДВ, бр.82 от 26.10.2012г./ се поставят нови съществени изисквания към устройството на отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ ОУПО;
 • Наличието на актуален ОУПО Дряново е условие и предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на оперативните програми на европейските структурни фондове;
 • ОУПО ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране и строителство в община Дряново;
 • ОУПО ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската територия, при прилагането на интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в перспектива.

Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО ще допринесат за по-доброто му управление и това на общината.

б)  период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години.

Съгласно чл. 17, ал. 3 на Наредба №8, ОУПО Дряново се изработва с прогнозен период от 15 – 20 години.

в) Етапите на изпълнение на плана са:

1. Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм.и доп;

2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;

3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО) на екологичната оценка към проекта на ОУП;

4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

5. 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка по чл.29 включваща анализ на:

 • съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО;
 • съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за постигане целите на плана;

г) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

ОУПО Дряново е разработен в обхвата на цялата територия на общината с обща площ от 274.16 км2 , в т.ч. всички 63 населени места с техните землища, а именно: гр. Дряново, с. Балалея, с. Балванците, с. Банари, с. Билкини, с. Бучуковци, с. Ганчовец, с. Геня, с. Геша, с. Глушка, с. Гоздейка, с. Големи Българени, с. Горни Върпища, с. Горни Драгойча, с. Гостилница, с. Гърня, с. Денчевци, с. Джуровци, с. Длъгня, с. Добрените, с. Долни Върпища, с. Долни Драгойча, с. Доча, с. Дурча, с. Еленците, с. Зая, с. Игнатовци, с. Искра, с. Каломен, с. Караиванца, с. Катранджии, с. Керека, с. Косарка, с. Косилка, с. Крънча, с. Кукля, с. Куманите, с. Къртипъня, с. Малки Българени, с. Маноя, с. Муця, с. Нейчовци, с. Пейна, с. Петковци, с. Плачка, с. Пърша, с. Раданчето, с. Радовци, с. Ритя, с. Руня, с. Русиновци, с. Саласука, с. Скалско, с. Славейково, с. Соколово, с. Станча, с. Сухолоевци, с. Сяровци,  с. Сяровци, с. Туркинча, с. Царева ливада, с. Чуково, с. Шушня, с. Янтра.

д) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

В териториалният обхват на община Дряново попадат частично четири защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

 1. BG0000214 „Дряновски манастир”, обявена със Заповед №РД-312/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2021 г.) – разположена е в землищата на гр. Дряново, с. Геша, Караиванца, Радовци, Скалско, Царева ливада;
 2. BG0000263 „Скалско”, обявена със Заповед №РД-287/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 47/2021 г.) – разположена е в землищата на с. Скалско и Янтра;
 3. BG0000282 „Дряновска река”, включена в списъка със защитена зони, приет с РМС №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.) и РМС №588 от 06.08.2021 г. (ДВ, бр. 67/13.08.2021 г.) за коригиране на границите и площта – разположена е в землищата на селата Ганчовец, Геша, Длъгня, Зая, Косарка и гр. Дряново;
 4. BG0000610 „Река Янтра”, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/2016 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-1068/07.11.2022 г. на министъра на околната среда и водите – разположена е в землищата на с. Гостилица, Каломен, Скалско, Славейково, Чуково, Янтра.

В териториалния обхват на община Дряново попадат изцяло и частично следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

 1. Природна забележителност „Пещера Бачо Киро“ – с наземна площ 0.5 хектара, разположена в землището на с. Царева ливада, обявена със Заповед №2810 от 10.10.1962 г., (ДВ, бр. 56/1963 г.).
 2. Защитена местност „Дряновски манастир“ – с площ от 311.14 хектара, обхващащ територии от землищата на гр. Дряново, с. Геша и с. Царева ливада, обявена като историческо място със Заповед №357/09.02.1973 г. на МГОПС (ДВ, бр. 21/1973 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед №РД-1324/27.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 70/2004 г.).

е) основни цели на плана/програмата

Стратегическа цел:

Основната, стратегическа цел на ОУПО Дряново е да служи като управленски инструмент в планирането и устройствената политика на местната власт, като създава оптимални пространствени и функционални структури и връзки за развитие, изграждане и комплексно устройство на цялата територия в хармонично единство на урбанизираните територии и на природните дадености, изхождайки от специфичните, регионални и местни условия.

Специфични цели:

Стратегическата цел на ОУПО Дряново ще се реализира чрез постигането на няколко групи специфични цели:

 1. Идентифициране възможностите и ограниченията за развитие, като се изведат потенциалните ползи и ресурси и се предложат адекватни модели за тяхното ползване:
 • Създаване на условия за развитие и обновяване на социално икономическия комплекс, така че да се осигури заетост на наличната и на потенциалната работна сила в общината;
 • Предлагане на решения за ефективното използване на ресурсите и потенциалите на извън урбанизираната територия за целите на социално – икономическото развитие на общината.
 1. Оценяване на регионалните връзки и контакти като се изведат възможните насоки на общи действия със съседни и други общини в постигането на общи цели:
 • Анализ на транспортната инфраструктура и на настоящите и прогнозни потребности и предлагане на решение в съответствие с устройствената концепция /акценти – връзките с населените места в област Габрово и съседните области/;
 • Извеждане на визия за устройствено развитие на общината на базата на интегриране на местните условия и възможности с тези от регионална значимост.
 1. Развитие и трансформация на съществуващи и създаване на нови функции, както в населените места, така и в извън урбанизираните територии в обхвата на общината; предлагане на функционално дефиниране на населените места:
 • Преразпределение на функции, което да осигури оживяване на населените места;
 • Обединение на населените места в система и интегрирано управление на публичните услуги;
 • Органично и функционално обвързване на град Дряново с останалите населени места в екологично, икономическо, художествено и културно отношение;
 • Активизиране на малките населени места и формиране на по широк спектър на функции в тях;
 • Формиране на „контактни зони” около населените места и зоната на активно влияние на туристическите активности.

ж) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);

Проектът на Общ устройствен план на Община Дряново ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

з) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;

3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната оценка към проекта на ОУП;

4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ Велико Търново за съгласуване на плана;

 1. Орган, отговорен за прилагането на плана;

Контролният орган по реда на Закона за устройство на територията - кмета на Община Дряново

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

Общински съвет - Дряново

 1. Място за публичен достъп и време за запознаване с доклада за екологична оценка към Общ устройствен план и лице за контакти:

Публичен достъп до екологичната оценка и Предварителния проект на ОУП на Община Дряново е осигурен на адрес: град Дряново, община Дряново, област Габрово, ул. „Бачо Киро” № 19

И на официалната интернет страница на Община Дряново на следният адрес: https://www.dryanovo.bg/,  секция Общ устройствен план.

Лица за контакти:

aрх. Драгомир Йосифов – гл. архитект на община Дряново

Телефон/GSM и е-mail: 0899182403, e-mail: arhitekt@dryanovo.bg

Мариета Енчева – директор дирекция АСОС към община Дряново

Телефон/GSM и е-mail: 0884 500258, e-mail: encheva@dryanovo.bg

 1. Срок за изразяване на становище по екологичната оценка на ОУПО и Предварителния проект на ОУПО Дряново:

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от  07.06.2023 г.

 1. Начин на изразяване на становищата:

Становища могат да се депозират на адрес:

5370 град Дряново, община Дряново, област Габрово, ул. „Бачо Киро” № 19

в деловодството в сградата на общинска администрация и на e-mail: dryanovo@dryanovo.bg

 Кмет на Община Дряново: Трифон Панчев -  телефон: 0676/72350, факс: 0676/74303;

e-mail: kmet@dryanovo.bg

Докладът по Екологична оценка към ОУП на Община Дряново подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

 

Дата: 07.06.2023 г.                                                 ТРИФОН ПАНЧЕВ

                                                                             Кмет на община Дряново

 


 ОУПО Правила и нормативи

 ОУПО Дряново Tом I

 ОУПО Дряново Том II

 Становища. Консултации

 Нетехническо резюме ДЕО Дряново

 ДЕО Дряново

 Картов материал

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново