Община
Община
Туризъм
Програмата за храни и основно материално подпомагане (ПХОМП)

Проект № BG05SFPR003-1.001-0226-C01 „Топъл обяд в община Дряново“

Приоритетна ос: Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ
Процедура: BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

Цел на проекта:
Подобряване качеството на живот, задоволяване на потребностите от храна и подпомагане на хора, които не могат да си я осигурят сами на територията на община Дряново.

Специфични цели:

- Приготвяне и доставка до дома на топъл обяд за 70 уязвими граждани, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава;

- Осигуряване на помощ и подкрепа на целевите групи чрез съпътстващи мерки;

- Разширяване на социалните услуги на територията на Община Дряново и увеличаване броя на потребителите, обхванати от тях;

- Постигане на положителен отзвук сред целевите групи, ползващи услугата;

- Повишаване обществената чувствителност към проблемите на целевите групи;

- Повишаване доверието на общността към предоставянето на социални услуги.

Срок за изпълнение:

Начало: 01.02.2023 г.

Край: 30.09.2025 г.

Бюджет: 170 580,48 лева

 

Проект № BG05SFPR003-1.001-0226-C01 „Топъл обяд в община Дряново“
Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново