Община
Община
Туризъм
Механизъм "Лична помощ"

Механизъм "Лична помощ"

"Лична помощ" е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения.

Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма за лична помощ.

Доставчик на личната помощ е Община Дряново.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Ползвател на лична помощ е:
1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Важно условие за включване в механизма и ползване на личната помощ:

 • когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината, доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.
 • в случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на община, доставчик на личната помощ.

АСИСТЕНТИ                                                 

Асистент може да бъде всяко физическо лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

С всеки кандидат за асистент се извършва събеседване, след което се вписва в списък на кандидатите за асистенти в община Дряново.

С одобрените асистенти се сключва трудов договор по реда на Кодекса на труда.

СТЪПКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ:

 1. Лице с увреждане, желаещо да ползва лична помощ, трябва да има изготвена индивидуална оценка на потребностите и да е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ Севлиево - Изнесено работно място - Дряново, ул. Иван Вазов № 2
 1. Подаване на заявление - декларация за включване в механизма за лична помощ 

Заявлението се подава по настоящ адрес на лицето/детето с увреждане до Кмета на община Дряново. Може да се подаде лично от лицето с увреждане, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител.

В заявлението лицето с увреждане има възможност да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, Община Дряново може да предложи асистент.

Към заявлението е необходимо да бъдат приложени следните документи:

 • документ за самоличност на лицето с увреждане, на упълномощеното лице или законен представител (за справка);
 • направление с определения брой часове лична помощ в оригинал, издадено от дирекция „Социално подпомагане“ на лицето/детето с увреждане;
 • пълномощно (копие) или декларация свободен текст в случаите на подаване на заявлението от упълномощено лице.
 1. Подаване на заявление-декларация от кандидата за асистент до Кмета на община Дряново.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето/детето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Към заявлението, кандидатът за асистент прилага следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (приложена към образеца на Заявлението);
 • копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор;
 • медицински документ за постъпване на работа;
 • по преценка, кандидатът за асистент може да представи копие от документи, удостоверяващи успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г., и/или други програми и проекти.
 1. Провеждане на събеседване с кандидата за асистент и вписването му в Списъка на кандидатите за асистенти в община Дряново.
 1. Сключване на тристранно споразумение между кмета на Община Дряново, асистента и лицето с увреждане;
 1. Подписване на трудов договор с одобрения асистент.

Заявленията – декларации от лицата с увреждания и от кандидатите за асистенти се подават в Центъра за информация и услуги на граждани в административната сграда на Община Дряново, ул. Бачо Киро 19, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 часа.

            Нормативни документи относно предоставянето на Механизма за лична помощ:

 • Закон за личната помощ и Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ.
 • Страница на Агенция за социално подпомагане - Механизъм за лична помощ, включително Методически указания за предоставянето на личната помощ.

Адрес: 5370 гр. Дряново, ул. Бачо Киро 19
Община Дряново
Тел.: 0676/ 7 2962;
e-mail: mihaylova@dryanovo.bg; velikov@dryanovo.bg;
Работно време: 08.30 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък.


 Заявление - потребител

 Заявление - асистенти

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново