Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №82/23.08.2023г (Решения №№877-896)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 23 август 2023г заседание на съвета

Дата на публикуване: 30.08.2023г.


 Решения №№877-896 от Протокол №82/23.08.2023г на Общински съвет – Дряново

 Приложения към Решение №880/23.08.2023г – Отчет за изпълнението на Бюджет 2022

 Приложения №№1-9 към Решение №885/23.08.2023г – Проект на Бюджет 2023

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново през 2023г (актуализирана с приетите с решение №887 и решение №894 от 23.08.2023г допълнения)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново