Община
Община
Туризъм
Новини

Покана за участие в информационни конференции

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-78/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ за изпълнение на „Проект за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. за територията на Местна инициативна група „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, бихме искали най-учтиво да Ви поканим на информационни конференции в град Трявна и град Дряново.

ü  04.09.2023 г. - Информационна Конференция в гр. Трявна, зала "Дръзновение", НЧ "Пенчо Славейков", 10:00 ч.

ü  04.09.2023 г. - Информационна Конференция в гр. Дряново - Ритуална зала на Община Дряново, 10:00 ч.

Към настоящия момент са проведени една информационна конференция, четири  информационни срещи, две обучения на местни лидери и заинтересовани страни, както и публикуване на четири публикации в печатни медии и предстоят още две публикации за популяризиране сред широката общественост за изготвянето на стратегията, както и за изготвяне на подробен анализ на територията и нейните нужди. Бяха обхванати всички населени места от общината. Ще бъдат обсъдени всички постигнати резултати и дейности в многофондовата  стратегия на която залага Местната инициативна група, включваща освен земеделската програма, и програмите: „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ , „Околна среда”, „Образование”, „Развитие на човешките ресурси“.

Допълнителна информация за проекта може да намерите на сайта на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ на адрес: www.mig-dryanovo-tryavna.eu 

 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ

Председател на КУО

на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“

 

Плакат

 Покана

 Програма

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново