Община
Община
Туризъм
Акценти

Публична покана за краткосрочен общински дълг

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание Решение № 920, взето с протокол № 83 от 26.09.2023 г. на Общински съвет – Дряново, чл. 5, ал. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг и Раздел XI от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината, община Дряново

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на кредитна институция, която да осигури краткосрочен общински заем, при следните параметри:

1. Максимален размер на дълга:  до 300 000 /триста хиляди/ лева;

2. Валута: български лева;

3. Вид на дълга: краткосрочен до 12 месеца;

4. Начин на обезпечаване: вписване на залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи парични вземания по банкова сметка за бюджетни средства в лева на Община Дряново, по която постъпват след централизация приходите по бюджета на Община Дряново, както и върху всички настоящи и бъдещи парични вземания на Община Дряново, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Дряново по чл.45 ал.1 т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси, и бюджетни взаимоотношения на Община Дряново по чл.52, ал.1 т.1 б. „б” от Закона за публичните финанси.

5. Срок на погасяване на главницата – до 12 месеца считано от датата на подписване на договора с банката

6.Начин на плащане на лихвите – по погасителен план;

7. Максимален лихвен процент:

- ОЛП (основен лихвен процент) плюс надбавка не повече от 4,5 %.

8. Такси и комисиони: за проучване и анализ – до 0,15%, комисионна за управление до 1% и комисионна за ангажимент до 1%.

9. Съдържание на офертата и изисквания към документите:

9.1 Всяка оферта трябва да бъде поставена в непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който да съдържа опис на съдържанието на плика.

9.2 Офертите на участниците трябва да съдържат предложения за лихвения процент, размер на такси и комисиони и други такси.

9.3  Заявление за участие включващо административни сведения за участника, което включва посочване на ЕИК по БУЛСТАТ, административен и електронен адрес за кореспонденция, представляващ или упълномощено лице. Документ, с който лицето е оправомощено да подписва документи от името на банката.

9.4 Проект на договор за кредит

9.5 Проект на договор за залог

10. Срок, начин и място на получаване на офертите: До 17:00 часа на 12 октомври 2023 г. лично или по поща /куриер, информационен център в сградата на община Дряново, гр. Дряново, ул. Бачо Киро №19. На плика трябва да бъде отбелязано „За участие в  процедура с предмет Избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на Община Дряново на  краткосрочен кредит“

11. За получените оферти от Деловодството на Община Дряново се получава входящ номер, дата и се отбелязва часът на получаването.

12. Не се приемат оферти подадени слез изтичане на крайният срок и час.

13. Получените оферти се предават на председателят на комисията с протокол.

14. Място и дата на отваряне на офертите: 15.30 часа на 13 октомври 2023 г., в Заседателната зала в сградата на община Дряново, находяща се на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19.

15. Срок на валидност на офертите – 30 дни от отварянето им.

16. Критерии за оценяване на офертите : Комплексната оценка на постъпилите оферти и класирането на участниците след провеждането на процедурата се извършва въз основа  на критерия „икономически най-изгодна оферта“. Годишен лихвен процент тежест 80%, надбавка над лихвения процент за просрочие на главницата – тежест 10 % и такси и комисионни по кредите, съгласно тарифата предложена от банките – тежест 10%.

В процедурата, може да участва всяко лице, което е кредитна институция и :

  • не е поставено под специален надзор по смисъла на чл.115 от Закона за кредитните институции;
  • не е банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на Закона за кредитните институции;
  • няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на участника и към община Дряново, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен в размер по-голям от едно на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключила финансова година, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
  • не е  в ликвидация,
  • не е обявено в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност.

Приложение: Решение № 920, взето с протокол № 83 от 26.09.2023 г. на Общински съвет – Дряново.    

Раздел XI

Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов

посредник

(нов раздел – приет с Решение №427/28.03.2018 г)

Чл. 62. (1) С тази процедура се определят условията и реда за избор на

финансова или кредитна институция, или финансов посредник при поемането на

общински дълг съгласно Закон за общинския дълг.

(2) Процедурата не се прилага при избор на финансова или кредитна

институция, или финансов посредник, в случаите когато е предвидена специална

процедура на международна организация.

(3) Процедурата не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от

"Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, от

фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", от фондовете за

градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови

инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови

посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България"

ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна

процедура.

Чл. 63. (1) Процедурата за избор на финансова или кредитна институция,

или финансов посредник се открива чрез публикуването на покана за участие на

сайта на общината.

(2) Поканата за участие задължително съдържа следната информация:

1. вид и размер на финансирането;

2. място, срок и начин за подаване на офертите;

3. методика/критерии за оценяване на офертите;

4. срок за валидност на офертите;

5. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за

контакт.

(3) Задължително приложение към поканата за участие е решението на

общинския съвет за поемане на общински дълг.

(4) Задължителни условия за участие в процедура за избор на финансов

посредник, в случай на поемане на общински дълг чрез издаване на общински

ценни книжа, са следните обстоятелства:

1. членство в „Българската фондова борса – София“ АД и „Централен депозитар“

АД;

2. притежаване на опит при издаване на общински ценни книжа.

(5) Обстоятелството на притежаване на опит при издаване на общински ценни

книжа се доказва чрез представянето на списък, приложен към подадената оферта,

на емисиите общински ценни книжа, чието издаване финансовият посредник е

организирал.

Чл. 64. (1) Кметът на общината издава заповед, съгласно която назначава

комисия за разглеждане и оценка на подадените оферти и класиране на

участниците.

(2) Комисията се състои от трима членове като се определят и двама

резервни членове.

(3) В състава на комисията задължително се включват правоспособен

юрист и лице със счетоводно/икономическо образование.

(4) За работата си комисията съставя протоколи.

Чл. 65. (1) Не може да бъде член на комисията лице, което:

1. има финансов интерес от поемането на общинския дълг;

2. е свързано лице по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския

закон с финансова или кредитна институция или финансов посредник.

(2) Членовете на комисията представят декларация за липса на

обстоятелствата по ал.1.

Чл. 66. (1) Решенията на комисията се взимат с мнозинство повече от

половината от общия брой на членовете.

(2) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява

задълженията си, той се замества от резервен член, за което се съставя протокол.

Чл. 67. Водещ критерий за избор на финансова или кредитна институция,

или финансов посредник е най-ниско предложеното възнаграждение от участник

в процедурата.

Чл. 68. (1) След определяне на класирания на първо място участник,

комисията предлага на кмета на общината да издаде заповед за обявяване на

резултатите от класирането на участниците.

(2) В случай на неподадени оферти или при подаване на оферти

единствено от участници, които не отговарят на условията за участие, комисията

предлага на кмета на общината да издаде заповед за:

а/ прекратяване на процедурата;

6/ повторно публикуване на поканата за участие с удължаване на срока за

подаване на оферти;

в/ изпращане на поканата за участие до определени финансови или кредитни

институции или финансови посредници.

Чл. 69. (1) Кметът на общината, съгласно предложението на комисията,

издава заповед, с която обявява резултатите от проведената процедура за избор на

финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

(2) В тридневен срок от издаването на заповедта последната се изпраща на

всички участници, подали оферти за участие в процедурата.

Чл. 70. (1) В срок до 30 дни от датата на изпращане на заповедта кметът на

общината сключва договор с класирания на първо място участник като условията

на договора следва да бъдат в съответствие с подадената от участника оферта и

решението на общинския съвет за поемането на общински дълг.

(2) При провеждане на процедура за избор на финансов посредник в случай на поемането на дълг чрез издаване на общински ценни книжа като задължение на финансовия посредник в договора се включва изготвянето на

проспект за предлагане на емисията ценни книжа и организиране на тяхното пласиране.

Запитвания, справки и информация се приемат в писмен вид на

имейл mdt@dryanovo.bg , тел: 0882595333 лице за контакт Светлана Павлова


 Решение ОбС

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново