Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №3/30.11.2023г (Решения №№4-27)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 30 ноември 2023г заседание на съвета.

Дата на публикуване: 07.12.2023г.


 Решения №№4-27 от Протокол №3/30.11.2023г на Общински съвет – Дряново

 Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Дряново (приет с Решение №7/30.11.2023г)

 Приложение към Решение №20/30.11.2023г – списък на полски пътища и напоителни канали, попадащи в масиви за ползване, съгласно сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2023/2024 година

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново през 2023 година (актуализирана след приетите с решения №21 и №22 от 30.11.2023г допълнения)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново