Община
Община
Туризъм
Акценти

Обява за длъжността "Ръководител на звено за вътрешен одит в Общинска администрация - Дряново

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 1 и 2 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 19 ал. 1 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС) и необходимостта от провеждане на конкурс, и Заповед № РД-800/21.12.2023 г. на кмета на Община Дряново

 

О Б Я В Я В А М:

Конкурс за длъжността ,,РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ,,

 В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДРЯНОВО

за 1 работно място на пълно работно време-8 ч

 

Място на работа- Община Дряново

Характер на работа- Ръководи , планира, организира, контролира и координира дейността на звеното за вътрешен одит (ЗВО) в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор(ЗВОПС), Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на Община Дряново.

 

     1. Изисквания за заемане на длъжността  „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ“:

- Висше образование: минимална образователна  степен "магистър".

- Професионален опит:3 години.

- Вид правоотношение: трудово.

1.1.  По Закона за вътрешен одит в публичния сектор:

     1.1.1 Съгласно чл. 19  от ЗВОПС- за Ръководител звено вътрешен одит се назначава лице, което отговаря на следните изисквания:

- Да е дееспособно лице;

- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

- Да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичният сектор" издаден  от Министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одит в съответствие с чл.19 , ал.2 , т.1-4 и чл.21 , ал.1 и 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

     1.1.2  Съгласно чл. 21, ал. 2 , т. 1, 2 и 3  от Закона за вътрешен одит в публичния сектор- за Ръководител звено вътрешен одит не може да бъде назначавано лице, когато:

   1. Е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор;

   2. Е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;

   3. Негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години.

   (Обстоятелствата  се декларират писмено от кандидата за ръководител на вътрешния одит при назначаването)

             1.2 Специфични изисквания на органа по назначаване:

    Завършеното висше образование следва да бъде в областта на финансите , стопанските или правните науки. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 

    2. Начин на провеждане на конкурса:

Защита на представена концепция за стратегическо управление на  тема:  „Проблеми и перспективи в развитието на вътрешния одит в Община Дряново през следващите 3 /три/ години.

Събеседване.

      3.  Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:

 3.1  Писмено заявление за участие в конкурс /по образец/.

 3.2  Документ за самоличност /копие и оригинал за сверка/

 3.3 Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, която се изисква за заемане на длъжността;  допълнителни квалификации и правоспособност – ако кандидатът разполага с такива; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

                  3.4 Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

                  3.5  Копие на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

                  3.6 Декларация от лицето за запознаване с длъжностната характеристика за длъжността „Вътрешен одитор” (Ръководител на звено за вътрешен одит) в общинска администрация на Община Дряново (по образец)

                  3.7  Декларация-съгласие за обработване на лични данни/по образец/

                  3.8  Автобиография.

                  3.9  Други – по преценка на кандидата.

                  3.10 Концепция за стратегическо управление на  тема:  „Проблеми и перспективи в развитието на вътрешния одит в  Община Дряново през следващите 3 /три/ години. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Всеки кандидат трябва да представи 3 (три) броя екземпляри от  концепцията.

 

      4. Място и срок за подаване на документи и разработената концепция.

   Документите за участие в конкурса се подават в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса на електронната страница на Община Дряново, в  Център за услуги и информация на гражданите, в сградата на Общинска администрация - Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч., лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

   Документите, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, може да се подават по електронен път на електронен адрес: trz@dryanovo.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларациите, следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис. Документите подадени на електронна поща без квалифициран електронен подпис, няма да се разглеждат от конкурсната комисия.

   С входящ номер, дата и час се регистрират само документи подадени в посочения срок от публикуване на обявлението за конкурса. Документи подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

   Краен срок за подаване на документите: До 17.00 часа на 30-я ден от датата на публикуване на обявлението за конкурса. 30 – дневният срок започва да тече от датата на публикуването на обявлението за конкурса.

   Телефон за справки – 0676/72962, вътр. 115 или 116.

   Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на заявлението в Център за услуги и информация на гражданите, в сградата на Общинска администрация – Дряново.

 

      5. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на Община Дряново в раздел „Акценти“ и на таблото за обяви и съобщения в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Дряново.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на Община Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново