Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №4/29.12.2023г (Решения №№28-53)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 29 декември 2023г заседание на съвета

Дата на публикуване: 05.01.2024г.

 


 Решения №№28-53 от Протокол №4/29.12.2023г на Общински съвет – Дряново

 Приложение №1 и №2 към Решение №35/29.12.2023г - 1) План-сметка за определяне на размера на промила за ТБО за 2024г; 2) План-сметка /част разходи/ за определяне на промила за 2024г.

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за периода 2021-2027 година (приета с Решение №31/29.12.2023г)

 Политика за реда за учредяване и упражняване правата на Община Дряново в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (приета с Решение №33/29.12.2023г)

 Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Дряново (приета с Решение №32/29.12.2023г)

 Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново (актуализирана с приетите с решение №30/29.12.2023г поправки)

 Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново (актуализирана с приетите с решение №34/29.12.2023г промени)

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново през 2023 год. (актуализирана с приетите с решения №39-40/29.12.2023г допълнения)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново