Община
Община
Туризъм
Решения

Препис-извлечение от Протокол №6/31.01.2024г на Решение №58

ПРОТОКОЛ

№6

гр. Дряново, 31.01.2024 год.

ОТНОСНО: 5. Изменение на чл.2, чл.15 и чл.16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№07-00-101/15.12.2023г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

…………………………………………

РЕШЕНИЕ №58

I. На основание чл.21 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с ал.2, предл. второ и чл.6 ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет - Дряново извършва промени в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Дряново, както следва:

1. В Чл.2. (1).

Било:

На територията на общината се събират следните местни такси:

„т. 3.  за ползване на детски ясли, детски градини и други общински социални услуги“

Става:

На територията на общината се събират следните местни такси:

„т.3. за ползване на детски кухни, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет“

2. В Чл.15.

Било:

„Таксата се заплаща от:

1. собственика на имота

2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване

3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия“

Става:

„Таксата се заплаща от:

1. собственикът на имота.

2. ползвателят - при учредено вещно право на ползване. За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

3. концесионерът - при концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.

4. собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.“

3. В Чл.16, ал.10.

Било:

Не се събира такса за "сметосъбиране и сметоизвозване" за имоти които (за които):

а/ представляват жилищни и нежилищни имоти, самостоятелни етажи, които не се използват през цялата календарна година, не са основно жилище, изразходвана ел. енергия през годината до 100 kWh.

б/ представляват нежилищни имоти и обекти в нежилищни имоти /самостоятелни сгради/ на юридически лица, които не се използват целогодишно, се облагат на база промил по реда на ал.3 и изразходвана ел. енергия през годината е до 100 kWh за съответния имот или обект.

в/ собствениците и/или ползвателите са подали декларация в служба «Местни данъци и такси» до 31 октомври на предходната година, съгласно образец одобрен от кмета на община Дряново.

Става:

„Не се събира такса за "сметосъбиране и сметоизвозване" за имоти които (за които):

а/ представляват жилищни и нежилищни имоти, самостоятелни етажи, които не се използват през цялата календарна година и не са основно жилище.

б/ представляват нежилищни имоти и обекти в нежилищни имоти /самостоятелни сгради/ на юридически лица, които не се използват целогодишно, се облагат на база промил по реда на ал.3.

в/ собствениците и/или ползвателите са подали декларация в служба «Местни данъци и такси» до 31 декември на предходната година, съгласно образец одобрен от кмета на община Дряново.“

   II. Настоящото решение, на основание чл.37 ал.3 от ЗНА и чл.109 ал.2, изр. първо, предложение второ от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, да се разгласи на населението на общината, чрез публикуването му на интернет страницата на Община Дряново, от която дата влиза в сила извършеното изменение.

Дата на публикуване: 31.01.2024г.

 


 Препис-извлечение от Протокол №6/31.01.2024г на Решение №58

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново