Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №7/29.02.2024г (Решения №№82-100)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 29 февруари 2024г заседание на съвета

Дата на публикуване: 07.03.2024г.


 Решения №№82-100 от Протокол №7/29.02.2024г на Общински съвет – Дряново

 Реш.88-Приложение №1: Списък капиталова програма

 Реш.88-Приложение №2: Индикативен разчет средства ЕС

 Реш.88-Приложение №3: Списък на читалища регистрирани в Община Дряново

 Реш.88-Приложение №4: Списък лица транспортни разходи

 Реш.88-Приложение №5: Численост на персонала и разходите за работни заплати в делегираните от държавата дейности

 Реш.88-Приложение №6: Численост на персонала и средства за работни заплати в местни дейности

 Реш.88-Приложение №7: Разчети местни дейности - Общинска администрация Дряново

 Реш.88-Приложение №8: Разчети местни дейности - Община Дряново

 Реш.88-Приложение №9: Разчети държавни дейности - Общинска администрация Дряново

 Реш.88-Приложение №10: Разчети държавни дейности - Община Дряново

 Реш.88-Приложение №11: Преходни остатъци 2023 г

 Реш.88-Приложение №12: Справка общински дълг

 Реш.88-Приложение №13: Списък на второстепенни разпоредители с бюджет в Община Дряново

 Годишен план за изпълнение дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дряново за 2024 г (приет с Решение №82/29.02.2024г)

 Актуализиран Общински план за действие на Община Дряново в изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2024 - 2025) (приет с Решение №83/29.02.2024г)

 План за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2024г (приет с Решение №84/29.02.2024

 Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма за 2023г (приет с Решение №84/29.02.2024г)

 Местна инициатива „Красиво Дряново“ - Процедура за кандидатстване за периода 2024 – 2027г (приета с Решение №87/29.02.2024г)

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново през 2024г (актуализирана с приетото с Решение №90/29.02.2024г допълнение)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново