Община
Община
Туризъм
Акценти

Обява за длъжността Сътрудник социални дейности в Общинска администрация - Дряново

ОБЩИНА ДРЯНОВО

 

В качеството си на бенефициент по процедура за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002 Укрепване на общинския капацитет“ за изпълнение на договор № BG05SFPR002-2.002-0019-C01 „Укрепване на капацитета на Община Дряново за провеждане на устойчиви социални политики на местно ниво“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейски съюз

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за заемане на длъжността „Сътрудник социални дейности“  - 1 работна позиция.

Място на работа: Дряново, ул. „Стефан Стамболов“ № 46 – изнесен офис на Община Дряново

Правоотношениетрудово, за определен срок от 01.04.2024 г. до 18.09.2024 г.

Описание на длъжността: Длъжността е в изпълнение на задълженията и отговорностите на Община Дряново по Закона за личната помощ/Закона за хората с увреждания, както и по Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Минимална степен на завършено образование: средно;
  • Професионален опит – не е необходим, но опит в сферата на хуманитарните дейности и работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство;
  • Регистрация в „Бюро по труда“.

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (Приложение 1) – по образец;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Автобиография;
  • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Декларация  по образец- Приложение 2;
  • Декларация  по образец- Приложение 3.

Документите по образец се получават на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 206 /Общинска администрация/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Дряново.

 

          Място и срок за подаване на документите:

Подаване на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, „Център за услуги и информация на гражданите“ от 14.03.2024 г. до 20.03.2024 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

 

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Общинска администрация гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Дряново.

 

Телефон за информация: 0676/7-29-62 в. 123

 

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 22.03.2024 г. на информационното табло на Общинска администрация в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19.


 Заявление

 Декларация 1

 Декларация 2

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново