Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №8/28.03.2024г (Решения №№101-117)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 28 март 2024г заседание на съвета

Дата на публикуване: 03.04.2024г.


 Решения №№101-117 от Протокол №8/28.03.2024г на Общински съвет – Дряново

 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Дряново (2021-2027г) за 2023г (приет с Решение №102/28.03.2024г)

 Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2024г - 31.12.2024г (приета с Решение №103/28.03.2024г)

 Отчет за изпълнение на дейностите по програмата за закрила на детето през 2023г

 Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на град Дряново (приети с Решение №110/28.03.2024г)

 Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2021 - 2028 год. за 2023г (приет с Решение №112/28.03.2024г)

 Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности за управление на отпадъците на територията на община Дряново за 2023г (приет с Решение №113/28.03.2024г)

 Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (актуализиран с приетото с решение №116/28.04.2024г допълнение)

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново през 2024г (актуализирана с приетите с решения №110 и №111 от 28.04.2024г допълнения)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново