Община
Община
Туризъм
Акценти

Обява за длъжността счетоводител (по заместване) в дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси” в Общинска администрация - Дряново

ОБЯВА:

за длъжността СЧТОВОДИТЕЛ (по заместване)

В ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ДРЯНОВО

за 1 работно място

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

- Образование – Висше: бакалавър.

- Предпочитани специалности и професионални направления: „Счетоводство и контрол“, „Икономика“, „Финанси“, Право и др.

2. Място на работа: дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси “в ОбА - Дряново.

3. Характер на работата: Основните дейности са свързани с финансовата и счетоводна дейност на бюджетните разпоредители.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за започване на работа (по образец)

- Копие от документ за самоличност

- Автобиография

- Мотивационно писмо

- Диплома за завършено образование и допълнителна квалификация (ако кандидатът притежава такива) - заверени ксерокопия.

Документи за удостоверяване на трудов стаж - ксерокопия на трудова, служебна или осигурителна книжка и др. подобни - по преценка на кандидата.

5. Краен срок и място за подаване на документите:

гр. Дряново, обл. Габрово, п.к. 5370, ул. „Бачо Киро” № 19,

Община Дряново, Център за административно обслужване.

Телефон за справки - 0676/72962 в. 115 и в. 116

Краен срок за подаване на документите - 16.06.2024 г. до 17.00 часа

Представят се и оригиналните документи за сверка.

Ксерокопията на документите да са заверени от кандидата.

6. Място, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика, вътрешни нормативни документи на Общината и други необходими документи - стая 211 - от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден до изтичане на срока за подаване на документи.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ
Кмет на община Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново