Община
Община
Туризъм
Решения

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет – Дряново от Областен управител на област Габрово - реш.110/28.03.2024г в частта на т.I

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет – Дряново от Областен управител на област Габрово

 

На 12.04.2024г в Общински съвет – Дряново е получена заповед на Областния управител на област Габрово от 11.04.2024г, с която се връща за ново обсъждане Решение №110 от Протокол №8/28.03.2024г на ОбС-Дряново в частта по т.I, съгласно която са приети Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на град Дряново, съгласно приложен проект - Приложение № 1 към същото решение.

 

Съгласно разпоредбите на чл.45 ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, върнатото за ново обсъждане Решение №110 от 28.03.2024г на ОбС-Дряново, в посочената в заповедта част, не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаване на горепосочената заповед.

Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал.7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт. Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници. Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящото съобщение се публикува на интернет страницата на Общински съвет – Дряново и Община Дряново на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА.

Дата на публикуване: 16.04.2024г.

 


 Заповед №РД-02-03-67/11.04.2024г на Областния управител на област Габрово за връщане за ново обсъждане на Решение №110 от Протокол №8/28.03.2024г на Общински съвет – Дряново в частта по т.I, съгласно която са приети Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централна градска част на град Дряново (вх.№43-00-1-4/12.04.2024г)

 Решение №110 от Протокол №8/28.03.2024г на ОбС-Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново