Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №9/30.04.2024г (Решения №№118-145)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 30 април 2024г заседание на съвета

Дата на публикуване: 07.05.2024г.


 Решения №№118-145 от Протокол №9/30.04.2024г на Общински съвет – Дряново

 Приложение към Решение №120/30.04.2024г - Одобрени нови схеми на паркинги в гр. Дряново – схеми №30, №33, №34, №35 и №36

 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново през 2024г (приета с Решение №122/30.04.2024г)

 Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 - 2023г на Плана за интегрирано развитие на Община Дряново (2021-2027г) – приет с Решение №123/30.04.2024г

 Приложение към Решение №125/30.04.2024г – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана с приетите с Решение №125/30.04.2024г изменения и допълнения)

 Приложение към Решение №127/30.04.2024г - Компенсирана промяна на обекти, включени в „Списък на обекти, предлагани за финансиране през 2024г с целева субсидия, собствени бюджетни средства и преходни остатъци и други средства“

 Приложение към Решение №144/30.04.2024г - Включване в капиталовата програма на Община Дряново за 2024г на списък с обекти на основание чл.107 ал.1 от ЗДБРБ за 2024г

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново