Община
Община
Туризъм
Община Дряново

Банкови сметки

Банкова сметка за внасяне на местни данъци и такси:

Централна кооперативна банка АД Габрово офис Дряново
Код на банката BIC - CECBBGSF
Сметка IBAN - BG86CECB97908468119102  

Име на получателя: Община Дряново

Кодове за вид плащане:
Окончателен патентен годишен данък - 441400
Данък върху недвижимите имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Такса битови отпадъци - 442400
Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин - 442500
Наеми - 444100
Лихви - 446500
Туристически данък - 442800
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи - 445500
Приходи от продажби на земя - 445600
Приходи от продажби на нематериални активи - 445900
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007
Такси за притежаване на куче - 448013

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново