Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.1 // ОБА 3-01 - Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот - (КАО)

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията – чл.16, ал.5;
● Закон за кадарстъра и имотния  регистър – чл.16, ал.3;
● Наредба за определянето и администрирането на местнте  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново- ред 18 от Приложение № 3 към чл. 52.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Дряново. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалистът  в ЦАО насочва преписката към Директора на дирекция АСОС, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител. Проверката за идентичност на имота, посочен в приложения документ за собственост и  действащия към момента на подаване на заявлението план на населеното място се извършва в Дирекция АСОС.  и се издава удостоверение. Издаденото удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот се получава в ЦАО от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Издадено удостоверение за идентичност на имота между документа /ите/ за собственост и сега действащия план на населеното място.

Необходими документи:

● Заявление;
● Документ за собственост на имот и/или учредено право на строеж;
● Удостоверение за наследници – при необходимост;
● Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До влизане в сила на последващо изменение на плана и/или до влизане в сила на нов план на населеното място.

Срок на изпълнение:

 

 

Вид услуга

Срок

Такса (лв.)

 

обикновена

  10  раб.дни

       50,00

 

бърза

    3  раб.дни

       100,00

 

експресна

    24 часа

       150,00

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново