Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.6 // ОБА 3-04 - Допускане изработването на проект за изменение на подробен устройствен план - (КАО)

Нормативна уредба:

● ЗАКОН за устройство на територията (ЗУТ) - чл. 9, чл. 62а, чл. 103, чл. 131, 134, чл. 135,  чл. 213, чл. 214, § 5 и § 6 от Преходните разпоредби, § 8 от Преходните разпоредби; ● НАРЕДБА № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (Наредба № 8/2001 г.);
● Закон за местното самоуправление и местната администрация – чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.1, т.13;
● АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (АПК);
● Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Дряново. 
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса за услугата в ЦАО, след което специалистът  в ЦАО насочва преписката към Кмета на общината.
След което преписката се пренасочва към главния архитект за становище и към Директора на дирекция АСОС, а той към съответния служител.
След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител. 
На база представените документи главният архитект издава становище на основание чл. 135, ал.4, т.1 от ЗУТ. 
Когато предложението за изменение засяга общинска собственост ( частна и/или публична) служителят подготвя предложение от името на кмета на общината до Общински съвет – Дряново за решение за съгласие и/или за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП  съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА  на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
Кметът на общината  разрешава на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ със заповед да се изработи проект за изменение на плана на част от урбанизирана територия в обхват до един квартал или отказват изменението въз основа на становище на главния архитект на общината - когато актът се издава от кмета на общината.
Издадената заповед се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл. 124б.
На основание разпоредбите на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ с разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125 от ЗУТ.
Разрешенията по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ се дават в едномесечен срок от постъпване на искането за разрешение.
Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал.4 от ЗУТ  Решенията и заповедите по чл. 124 и 124а не подлежат на оспорване. 
На основание разпоредбите на чл. 124б, ал.2  от ЗУТ  решението на общинския съвет и заповедта на кмета на общината по чл.124а от ЗУТ  се разгласяват с обявление, изготвено от служителя в Дирекция АСОС, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.
На основание чл. 124б, ал.5 от ЗУТ  отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от постъпване на искането.
Отказите се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 215.  
Мотивираните предписания на кмета на общината спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят  на основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.
Мотивираните предписания се вписват от служителя в регистъра по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Издаденото Решение на ОБС – Дряново и/или издадената Заповед на Кмета на общината се получава в дирекция АСОС от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Издадено Решение на ОбС- Дряново или Заповед на Кмета на общината за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП.

Необходими документи:

● Заявление;
● Документи за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба  и др./;
● Удостоверение за наследници (при необходимост);
● Решение за регистрация и актуално състояние на фирмата…………………….;
●Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота…………………....;
● Справка с имената и адресите на  заинтересуваните лица  по чл. 131 от ЗУТ;
●Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ/;
● Актуална скица на имота - оригинал, издадена от: 

 

за имоти в регулация - от община Дряново за населени места без одобрена кадастрална карта

 

за имоти в регулация -  от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта

 

за земи със сменено предназначение - от общинска служба „Земеделие”- Дряново

 

скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта

● Задание по чл. 125 от ЗУТ;
● Графично предложение за изменение съгласно чл. 135 ал. 2 от ЗУТ;
● Становище от РИОСВ,  РИОКОЗ, Е-ОН, ВиК и Басейнова дирекция /при необходимост/;
● Писмено съгласие на основание чл. 134, ал.7 от ЗУТ ( при необходимост); 
● Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До внасяне на проект за изменение на плана в искания обхват.

Срок на изпълнение:

В едномесечен срок от постъпване на искането за разрешение - чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.

Такса: 50.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново