Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.47 // ОБА 3-05 - Издаване на виза за проучване и проектиране - (КАО)

Нормативна уредба:

● Закон за кадарстъра и имотния  регистър – § 4, ал.1, т.1 от ПЗР;
● Закон за устройство на територията – чл. 140; чл.12, ал.2;
● НАРЕДБА № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им – чл.11, ал.2;
● Наредба за определянето и администрирането на местнте  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново- чл. 34, т.2 , ред51 към Приложение №3 към чл.52.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалистът  в ЦАО насочва преписката към главния архитект на общината.
Когато приложената скица е издадена от СГКК- Габрово и за населеното място има действащ регулационен план, преписката се пренасочва от главния архитект към служител в дирекция АСОС за изчертаване на скица от действащ регулационен план на населеното място.След разглеждане на предоставените документи главният архитект издава виза за проучване и проектиране.
След издаване на визата за проектиране  същата се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ.
Издадената  виза  се получава в дирекция АСОС от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Издадена скица - виза за проучване и проектиране.

Необходими документи:

● Заявление;
● Документ за собственост или учредено право на строеж;
● Удостоверение за наследници – при необходимост;
● Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник;
● Актуална скица - оригинал, издадена от СГКК- гр. Габрово/Общинска служба Земеделие – гр. Дряново;
● Актуална скица - оригинал, издадена от Община Дряново;
● Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота;
● Съгласие с нотариална заверка на подписите /оригинал/ от съсобствениците при етажна собственост и съсобственост и непосредствените съседи при строеж на дворищно-регулационна граница.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

  6 месеца от дата на издаването.

Срок на изпълнение:

 

Вид услуга

Срок

Такса /лв./

 

обикновена

  1 месец

30,00


Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново