Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.9 // ОБА 3-10- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 142, чл. 144 и чл. 145, ал. 1 и ал. 3

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалиста в ЦАО насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция АСОС в Oбщинска администрация - Дряново. След разглеждане на представените документи, инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват.
Съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти се получават от заявителя в Дирекция АСОС.

Описание на резултат от услугата:

Съгласувани и одобрени инвестиционни проекти.

Необходими документи:

● Заявление за разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж;
● Документ за собственост или отстъпено /учредено/ право на строеж или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/;
● Декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите /оригинал/ от съсобствениците при етажна собственост и договор в  нотариална форма /съгласия по чл. 38, чл. 39, чл. 183, чл. 185, ал. 2 и 3 от ЗУТ/;
● Декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите /оригинал/ от непосредствените съседи при строеж на вътрешна регулационна граница;
● Aктуална виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ;
● Договор /задание/ за проучване и проектиране, регистриран в камарата на областна колегия на камарата на архитектите и камарата на инженерите в инвестиционното проектиране;
Три копия от инвестиционните проекти /ИП/ в обхват и съдържание съгласно Наредба  № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
● Доклад за резултатите от обследването на съществуващ строеж за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ /при основно обновяване, рекон-струкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна предназначението на съществу-ващ строеж или на част от него съгласно чл. 14, ал. 1 от  Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите/;
● Технически паспорт на съществуващ строеж с рег. №………………………/…………..г. (при основно обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна предназначението на съществуващ строеж или на част от него съгласно чл. 14, ал. 2 от  Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите/;
● Удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на лицето, упражняващо технически контрол /копие/;
● Удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на проектантите /копие/;
● Съгласуване /становища/ с  РЗИ, РС „ПБЗН“, РИОСВ, ДАМТН, НИНКН  и др. /изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа/;
● Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС /в случаите, в които се изисква ОВОС/;
● Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
● Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота;
● Оценка на съответствието на проектната документация  със съществените изисквания към строежите по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ /не се изисква за строежи от шеста категория/:

   а) Комплексен доклад по чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ, съставен от лицензирана фирма;
   б) Решение на общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ по чл. 143, ал. 3 от ЗУТ -  Протокол № ……/………..………г.
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

1 година.

Срок на изпълнение и такси:

 

 

№ по ред

Вид услуга
Цена

12.

Одобряване /съгласуване/ на инвестиционни проекти на външни инвеститори:

таксата се определя на база разгъната застроена площ /ЗП/ или линейни метри /L/ при линейни обекти

 

12.1.

строежи от първа категория

300,00лв. +1,60лв./м2 РЗП

300,00лв. +1,60лв./м L

12.2.

строежи от втора категория

250,00лв. +1,20лв./м2 РЗП

250,00лв. +1,20лв./м L

12.3.

строежи от трета категория

200,00лв. +1,00лв./м2 РЗП

200,00лв. +1,00лв./м L

12.4.

строежи от четвърта категория

150,00лв. +0,80лв./м2 РЗП

150,00лв. +0,80лв./м L

12.5.

строежи от пета категория

100,00лв. +0,6 0лв./м2 РЗП

100,00лв. +0,60лв.х L /м

12.6.

строежи от шеста категория

60,00лв. +0,40лв./м2 РЗП

60,00лв. +0,40лв./м L

12.7.

при реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначението на съществуващи обекти без промяна на конструкцията

50% от таксата по т.12.1÷12.6.

12.8.

При двуфазно проектиране :

60% от дължимата цена на услугата за одобряване и съгласуване се внася при одобряване на фаза: идеен проект,

а останалите 40% при одобряване и съгласуване на фаза: технически или работен проект

            

 

 

Вид услуга

 

Срок

 

такса /лв./

 

обикновена

7 раб. дни

съгласно Наредбата - такса в довен размер

 

 

бърза

3 раб. дни

 съгласно Наредбата - такса в троен размер

 

 

експресна

24 часа

съгласно Наредбата 

 

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново