Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.12 // ОБА 3.11 - Издаване на разрешение за строеж

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 148.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалиста в ЦАО насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция АСОС в Oбщинска администрация - Дряново. След като са съгласувани и одобрени инвестиционните проекти се издава разрешение за строеж.
Разрешението за строеж се получава от заявителя в Дирекция  АСОС

Описание на резултат от услугата:

Издаване на разрешение за строеж.

Необходими документи:

● Заявление за издаване на разрешение за строеж;
● Документ за собственост или отстъпено /учредено/ право на строеж или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/;
● Декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите /оригинал/ от съсобствениците при етажна собственост и договор в  нотариална форма /съгласия по чл. 38, чл. 39, чл. 183, чл. 185, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ/;
● Декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите /оригинал/ от непосредствените съседи при строеж на вътрешна регулационна граница и копие от документите им за собственост;
● Aктуална виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ;
● Договор /задание/ за проучване и проектиране, регистриран в камарата на областна колегия на камарата на архитектите и камарата на инженерите в инвестиционното проектиране;
Три копия от инвестиционните проекти /ИП/ в обхват и съдържание съгласно Наредба  № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, одобрен на …………...…  / ….......…………… г.;
● Доклад за резултатите от обследването на съществуващ строеж за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ /при основно обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна предназначението на съществуващ строеж или на част от него съгласно чл. 14, ал. 1 от  Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите/;
● Технически паспорт на съществуващ строеж с рег. № ……………………/………….......г. /при основно обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна предназначението на съществуващ строеж или на част от него съгласно чл. 14, ал. 2 от  Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите/;
● Удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на лицето, упражняващо технически контрол /копие/;
●  Удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на проектантите /копие/;
● Съгласуване /становища/ с  РЗИ, РС „ПБЗН“, РИОСВ, ДАМТН, НИНКН и др. /изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа/;
● Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС /в случаите, в които се изисква ОВОС/;
● Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
● Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота;
● Оценка на съответствието на проектната документация  със съществените изисквания към строежите по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ /не се изисква за строежи от шеста категория/:

   а) Комплексен доклад по чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ, съставен от лицензирана фирма;
   б) Решение на общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ по чл. 143, ал. 3 от ЗУТ -  Протокол № ………/………..………г.

● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Срок на изпълнение: 7 дни срок съгласно чл. 148, ал. 4 от ЗУТ за обикновена услуга.

 

Такса: съгласно чл. 34, т. 7 от Наредба за определянето и администрирането на местнте  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново.

 

 

  за строежи от първа категория                          за строежи от втора категория

 

 

 

Вид услуга

Срок

Такса /лв./

 

 

Вид услуга

Срок

Такса

/лв./

 

обикновена

7 раб. дни

250,00

 

 

обикновена

7 раб. дни

200,00

 

бърза

3 раб. дни

500,00

 

 

бърза

3 раб. дни

400,00

 

експресна

24 часа

750,00

 

 

експресна

24 часа

600,00

 

  за строежи от трета категория                           за строежи от четвърта категория

 

 

 

Вид услуга

Срок

Такса /лв./

 

 

Вид услуга

Срок

Такса

/лв./

 

обикновена

7 раб. дни

150,00

 

 

обикновена

7 раб. дни

100,00

 

бърза

3 раб. дни

300,00

 

 

бърза

3 раб. дни

200,00

 

експресна

24 часа

450,00

 

 

експресна

24 часа

300,00

 

  за строежи от пета категория                             за строежи от шеста категория

 

 

 

Вид услуга

Срок

Такса /лв./

 

 

Вид услуга

Срок

Такса

/лв./

 

обикновена

7 раб. дни

 60,00

 

 

обикновена

7 раб. дни

 20,00

 

бърза

3 раб. дни

120,00

 

 

бърза

3 раб. дни

 40,00

 

експресна

24 часа

180,00

 

 

експресна

24 часа

 60,00

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги

 


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново