Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.13 // ОБА 3.13 - Издаване на разрешение за строеж без одобряване на нвестиционни проекти

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 148, ал. 2, във връзка с чл. 147, ал. 1 и чл. 153.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалиста в ЦАО насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция АСОС в Oбщинска администрация - Дряново. След разглеждане на представените документи се издава разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти.
Разрешението за строеж се получава от заявителя в Дирекция АСОС.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти.

Необходими документи:

● Заявление за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти;
● Документ за собственост или отстъпено /учредено/ право на строеж или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/;
● Декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите /оригинал/ от съсобствениците при етажна собственост и договор в  нотариална форма /съгласия по чл. 38, чл. 39, чл. 183, чл. 185, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ/;
● Декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите /оригинал/ от непосредствените съседи при строеж на вътрешна регулационна граница и копие от документите им за собственост;
● Aктуална виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ;
● Договор /задание/ за проучване и проектиране, регистриран в камарата на областна колегия на камарата на архитектите и камарата на инженерите в инвестиционното проектиране;
● Становище на инженер конструктор с указания за изпълнението им;
● Удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на лицето, упражняващо технически контрол /копие/;
● Удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на проектантите /копие/;
● Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини /съгласно чл. 153, ал. 1 от ЗУТ/;
● Съгласуване /становища/ с РЗИ, РС „ПБЗН“, РИОСВ, ДАМТН, НИНКН  и др. /изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа/;
● Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Срок на изпълнение и такси:

                 за строежи от шеста категория

 

Вид услуга

Срок

Такса

    /лв./

 

обикновена

7 раб. дни

20,00

 

бърза

3 раб. дни

40,00

 

експресна

24 часа

  60,00

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново