Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2033 ОБА 1.1 - Възстановяване или промяна на име

УСЛУГА № 2033

Нормативна уредба:

● Наредба № РД - 02 - 20 - 9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - раздел Vа;
● Закон за гражданската регистрация - чл. 19а.

Процедура по предоставяне на административната услуга:   

(1) Производството по възстановяване и промяна на името на лицето започва с подаване на писмено заявление (молба) по образец съгласно приложение № 2а.
(2) Подписите в заявлението (молбата) трябва да имат нотариална заверка. В заявлението (молбата) се посочва и начинът на получаване на решението – лично или на посочен от заявителя адрес.
(3) Заявлението се подава до кмета на общината или на района, където се съхранява актът за раждане на лицето. Молбите по § 1б от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ДВ, бр. 55 от 2015 г.), подадени до кмета на общината, където е местожителството или последният постоянен адрес на починалото лице, в срок три дни от постъпването им се изпращат до кмета на общината или района, където се съхранява актът за раждане.
(4) Български гражданин, живеещ в чужбина, може да подаде заявление (молба) за възстановяване и промяна на име до органа по ал. 3 и чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Нотариалната заверка на подписите се извършва от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна.
(5) Подадените заявления (молби) се регистрират с входящ номер и дата.
(6) По подадените заявления (молби) за възстановяване и промяна на име длъжностното лице по гражданско състояние извършва пълна проверка в регистрите на актове за гражданско състояние и регистъра на населението. Когато длъжностното лице по гражданското състояние не разполага с всички актове за гражданско състояние, където лицето е титуляр, страна или родител, както и с личния му регистрационен картон, служебно изисква същите от общинската администрация, където те се съхраняват.
(7) Документите по ал. 6 се предоставят в 3-дневен срок.
(8) Документите по ал. 6 се прилагат към заявлението (молбата) и заедно с него се съхраняват в срок 5 години.
(9) Собственото, бащиното и фамилното име на лицето се възстановяват така, както са вписани в акта за раждане преди принудителната промяна, с изключение на окончанията в бащиното и фамилното име, които по волята на лицето могат да се премахнат.
(10) Редът за определяне на променено име е:

1. собственото име се определя по волята на лицето, а за непълнолетните лица – от техните родители или настойници;
2. бащиното и фамилното име се формират по реда на глава втора, раздел II от Закона за гражданската регистрация, когато родителите са възстановили името си; когато родителите не са възстановили името си и са починали, бащиното и фамилното име се вписват съгласно името на родителя преди принудителната промяна или се запазват, каквито са в момента, според волята на лицето.
(11) Когато са налице условията за възстановяване и промяна на името, длъжностното лице по гражданското състояние изготвя решение за възстановяване или за промяна на име. С решението си длъжностното лице по гражданското състояние може да направи и отказ за възстановяване и промяна на име. Решението се изготвя по реда на чл. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Решението се връчва на лицето или се изпраща с обратна разписка на посочения от него адрес.
(12) Решението се изготвя в три еднообразни екземпляра – за лицето, за отразяване в акта му за раждане, за съхранение към заявлението (молбата).
(13) Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(14) След влизане в сила на решението по ал. 11 възстановеното и промененото име се отразява по реда на чл. 31, ал. 4 и чл. 84 във:

1. акта за раждане на лицето;
2. акта за сключен граждански брак, когато за лицето има съставен такъв и е направено искане по реда на чл. 74, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация;
3. актовете за раждане, където лицето, възстановило или променило името си, е родител, когато е направено искане по реда на чл. 74, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация;
4. акта за смърт на починало лице;
5. регистъра на населението.
(15) За вписване на възстановено или променено име в акт за сключен граждански брак длъжностното лице по гражданското състояние от общинската администрация, където се съхранява актът за сключен граждански брак, служебно се снабдява със заверено копие от акта за раждане на лицето, в който е отразено възстановеното или промененото име. За вписване на възстановено или променено име в актовете по ал. 14, т. 3 длъжностното лице по гражданското състояние от общинската администрация, където се съхранява актът, служебно се снабдява и със заверено копие от акта за сключен граждански брак.
(16) Когато е възстановено името на починало лице, длъжностното лице по гражданското състояние изготвя заверено копие от акта за раждане и го изпраща на длъжностното лице по гражданското състояние по местосъхранение на акта за смърт, ако то е различно от местосъхранението на акта за раждане. Въз основа на полученото заверено копие от акта за раждане, в който е отразено възстановеното име, длъжностното лице по гражданското състояние вписва възстановеното име в акта за смърт. Ако починалото лице е променило фамилното си име при сключване на граждански брак, длъжностното лице по гражданското състояние служебно се снабдява със заверено копие от акта за граждански брак. В този случай фамилното име в акта за смърт се вписва съгласно вписаното в акта за сключен граждански брак.

Необходими документи:

● Лична карта;
● Заявление по образец с нотариално заверен подпис на заявителя;
● Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 7 дни.

Такса: Няма такса.


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново