Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2016 ОБА 1.2 - Издаване на удостоверение за наследници

УСЛУГА № 2016

Нормативна уредба:

● Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 5, т.2;
● Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.1
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 9 - 12.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Издава се по постоянен адрес на починалото лице. Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК). Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация по реда на АПК. При необходимост, на заявителя се издава удостоверение по чл.42 от АПК. След извършване на необходимите проверки се издава исканото удостоверение.

Описание на резултат от услугата:

Установяване на легитимните наследници по закон  и издаване на удостоверение за наследници.
Важна информация за услугата!
В искането по образец се посочват  коректни данни за наследниците на починалия.
Искането се подава от лице, което има качество на наследник или след предоставяне на удостоверение от съответен държавен орган, овластяващо заявителя да получи удостоверение за наследници на друго лице.
 

Необходими документи:

 ● Искане за издаване на удостоверение за наследници;
 ● Документ за самоличност на пряк наследник или упълномощеното лице;
 ● Пълномощно.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 7 дни.

Когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства, удостоверението се издава до един месец от започване на производството - чл.57, ал.5 от АПК.

Такса: 5.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*Банкова сметка:
Централна кооперативна банка АД Габрово офис Дряново
Код на банката BIC - CECBBGSF
Сметка IBAN - BG86CECB97908468119102  

Име на получателя: Община Дряново

Код на бюджетно плащане: 448007/Такси за административни услуги

 


 Искане

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново