Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

ОБА 1.39 - Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние

Нормативна уредба :

● Закон за гражданската регистрация – чл. 74 и 76.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Решението на съда или административния акт за промяна заедно с официалните документи , се приема от специалист в ЦУИГ в община Дряново.
Документите се регистрират в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към служба  ГРАО, където длъжностното лице по гражданско състояние извършва отбелязването на промяната на името в акта по гражданско състояние на лицето.

Описание на резултат от услугата:

Извършена поправка в името на лицето в съставен акт по гражданско състояние.

Необходими документи:

Решение на съда или административен акт за промяна, допълнение, вписване или отбелязване в съставения вече акт;
● Официални документи.
● Документ за самоличност;
● Пълномощно - изисква се в случай, че заявителят не е титуляр;

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 7 дни.  

 Такса: Няма такса.

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново