Община
Община
Туризъм
Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ ОБА 3.26 - Издаване на удостоверение за търпимост на строеж - (КАО)

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - § 16, ал. 1 от Преходните разпоредби /ПР/.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция УТИСП в Oбщинска администрация – Дряново. След разглеждане на представените документи се издава удостоверение за търпимост на строеж.
Удостоверението за търпимост на строеж се получава от заявителя в Дирекция УТИСП.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж.

Необходими документи:

● Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж;
● Документ за собственост или отстъпено /учредено/ право на строеж;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/ - по служебен път;
● Aктуална скица на имота – оригинал;
● Нотариално заверена декларация за годината на построяване на сградата /ите/ - оригинал;
● Нотариално заверена декларация за съгласие от заинтересуваните съседи /при необходимост/ - оригинал;
● Конструктивно становище от инженер конструктор за годността на сградата;
● Удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на проектантите /копие/;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Срок на изпълнение и такса:  

 

 

Вид услуга

Срок

Такса /лв./

 

обикновена

10   раб. дни

         50,00

 

бърза

  3   раб. дни

   75,00

 

експресна

24   часа

 100,00


Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново