Община
Община
Туризъм
Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ ОБА 3.29 - Издаване на скица за недвижим имот - (КАО)

Нормативна уредба:

● Закон за кадарстъра и имотния  регистър - § 4, ал.1, т.1 от ПЗР;
● Наредба за определянето и администрирането на местнте  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново - чл. 34, т.1 и чл.35.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към Директора на дирекция УТИСП, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител.
1. При представяне на документ за собственост
 Служителят извършва проверката за съответствие на площ, граници и съседи на имота, посочен в приложения/те документа /ите/ за собственост и действащия към момента на подаване на Заявлението план на населеното място. Върху паус формат А4/А3  в мащаб М 1: 1000 се изчертава скица на имота. Скицата се вписва под съответния номер в регистър на издадените скици.
2. При непредставяне на документ за собственост
Заявителят посочва върху плана на населеното място наследствения имот. Служителят извършва справка по данни (номер на поземления имот, име на собственика) в разписния лист  към плана на населеното място. Върху паус формат А4/А3  в мащаб М 1: 1000 се изчертава скица на имота като в графата за документ за собственост се посочва „по данни от разписния лист”. Скицата се вписва под съответния номер в регистър на издадените скици.
Издадената скица на недвижим имот се получава в ЦУИГ от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Издадена скица на недвижим имот от плана на населеното място.

Необходими документи:

● Заявление;
● Документ за собственост на имот и/или за учредено право на строеж;
● Удостоверение за наследници – при необходимост (по служебен път);
● Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

 6 месеца от дата на издаването.

Срок на изпълнение
 

 

Вид услуга

Срок

Такса (лв.)

 

обикновена

  10 раб. дни

        30,00

 

бърза

    3 раб.дни                    

        60,00

 

експресна

     24 часа

        90,00

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново