Община
Община
Туризъм
Административни услуги "Селско стопанство и екология"

ОБА 8.4 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд - (КАО)

Нормативна уредба:

• Закона за горите – чл.207;
• Правилника за прилагане на Закона за горите – чл.131б, ал.1;
• Заповед №26/27.01.2015 год. на Кмета на община Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Измерване, кубиране и маркиране на дървесината, добита извън горски фонд се извършва след получено разрешение за сеч. В разрешението за сеч е вписано длъжностното лице от ОбА-Дряново, което ще извърши маркиране на добитата дървесина и ще издаде превозния билет за нейното транспортиране. Таксата се заплаща след измерване на дървесината и при издаване на превозният билет.

Описание на резултат от услугата:

Добитата дървесина е маркирана с общинска марка и нейното количество е вписано в превозния билет. Маркираната вече дървесина може да се транспортира придружена с издадения хартиен превозен билет. Превозният билет придружава маркираната дървесина до нейното пълно оползотворяване /изгаряне или др./

Необходими документи:
• Разрешително за сеч – издадено предварително от общината.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:
до пълното оползотворяване на дървесината /изгаряне или др./

Срок на изпълнение:
Веднага

Такса:
• За дърва за огрев - 3.00 лв./пространствен куб.м;
• За обла дървесина - 3.00 лв./плътен куб.м

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448007 / Такси за административни услуги 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново