Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2390 ОБА 1.37 - Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

УСЛУГА № 2390

Нормативна уредба :

● Закон за българското гражданство – чл.39 - чл.40;
● Наредба №1 на  министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал. 1.  

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението и приложените към него документи се подават в общината, в Центъра за услуги и информация на граждани.
Служителят от ЦУИГ, проверява, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот и го предава за резолюция на кмета или упълномощено от него лице. Кметът или упълномощеното лице преглежда и резолира документите в деня на получаване. Отговорният служител от отдел "ГРАО" след получаване на документите проверява дали са приложени всички изискващи се документи, извършва необходимите справки в регистрите за раждане и регистъра за населението и ги изпраща служебно в Министерство на правосъдието.
Лицата, живеещи в чужбина, могат да подадат заявлението за установяване на българско гражданство и чрез българските дипломатически и консулски представителства в съответната държава.

Описание на резултат от услугата:

Получаване на удостоверение за наличие на българско гражданство издадено от Министерство на правосъдието.

Важна информация за услугата!

Документите, представени от заинтересованите лица, в зависимост от чуждата държава от която произхождат , трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 05.10.1961г., по която Р България е страна и на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език заверени от МВнР или консулските и дипломатически представителства на Р България в чужбина.

Необходими документи :

● Документ за самоличност;
● Заявление по образец;
● Молба за установяване наличието на българско гражданство;
● Документ за платена държавна такса към Министерство на правосъдието;
● Снимки 2 бр.;
● Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно регламентиран срок.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

Съгласно НОАМТЦУТОВ срока на услугата е до 14 дни.

Удостоверението се издава от Министерство на правосъдието в срок от минимум 14 дни.


Такса: документ за платена държавна такса  (плаща се в ДСК).

 

Държавните такси за получаване на удостоверение в изпълнение на указ са както следва:

За лица, придобили или възстановили българското си гражданство:

  • 50 лв. - За лица които имат родител български гражданин или са от български произход.
  • 20 лв. - За лица до 18 годишна възраст и за учащи се до 26- годишна възраст (лицето трябва да представи уверение, че е  студент редовно обучение, от съответното учебно заведение)
  • 250 лв. - За други лица
  • 200 лв - За лица, които са освободени от българско гражданство.

Вносна бележка за внесена държавна такса за получаване на удостоверение по сметката на Министерство на правосъдието - БНБ ЦУ, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01


 Молба 1

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново