Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ ОБА 1.36 - Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Нормативна уредба :

● Гражданско процесуален кодекс - чл.431, ал.3 и 4.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Дряново.Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).

Изготвят се исканите справки в служба ГРАО.

Описание на резултат от услугата:

Предоставяне на исканата справка.

Необходими документи:

● Постъпили по официален път писма  /Искане свободен текст.
● Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: веднага.

Такса: за държавните съдебни изпълнители не се заплаща такса.

             за частните съдебни изпълнители се заплаща в зависимост от исканата услуга.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*Банкова сметка:
Централна кооперативна банка АД Габрово офис Дряново
Код на банката BIC - CECBBGSF
Сметка IBAN - BG86CECB97908468119102  

Име на получателя: Община Дряново

Код на бюджетно плащане: 448007/Такси за административни услуги

 

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново