Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.15 // ОБА 3-15 - Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 153, ал. 3 и 4.  

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалиста в ЦАО насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция АСОС в Oбщинска администрация – Дряново. След разглеждане на представените документи се презаверява разрешението за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока.
Презавереното разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока се получава от заявителя в Дирекция АСОС.

Описание на резултат от услугата:

Презаверено разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока.

Необходими документи:

● Заявление за презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока;
● Документ за собственост или отстъпено /учредено/ право на строеж или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
● Разрешение за строеж № …………………………..................... /оригинал/;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато  в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура - ако в срок 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството.


Срок на изпълнение: 7 дни, съгласно чл. 148, ал. 4 от ЗУТ за обикновена услуга. 

Такса: съгласно Чл. 34, т. 8 /нова - Решение №219/28.01.2009г. на ОбС/.  При

презаверяване на разрешение за строеж - 50% от предвидената такса по общия ред.

 

за строежи от първа категория                              за строежи от втора категория

 

 

Вид услуга

срок

такса /лв./

 

 

Вид услуга

срок

такса

/лв./

 

обикновена

7 раб. дни

125,00

 

 

обикновена

7 раб. дни

100,00

 

бърза

3 раб. дни

250,00

 

 

бърза

3 раб. дни

200,00

 

експресна

24 часа

375,00

 

 

експресна

24 часа

300,00

 

за строежи от трета категория                              за строежи от четвърта категория

 

 

Вид услуга

срок

такса /лв./

 

 

Вид услуга

срок

такса

/лв./

 

обикновена

7 раб. дни

 75,00

 

 

обикновена

7 раб. дни

  50,00

 

бърза

3 раб. дни

150,00

 

 

бърза

3 раб. дни

100,00

 

експресна

24 часа

225,00

 

 

експресна

24 часа

150,00

 

за строежи от пета категория                              за строежи от шеста категория

 

 

Вид услуга

срок

такса /лв./

 

 

Вид услуга

срок

такса

/лв./

 

обикновена

7 раб. дни

 30,00

 

 

обикновена

7 раб. дни

 10,00

 

бърза

3 раб. дни

 60,00

 

 

бърза

3 раб. дни

 20,00

 

експресна

24 часа

 90,00

 

 

експресна

24 часа

 30,00

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново