Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.16 // ОБА 3-16 - Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект (KAO)

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 154, ал. 1 и ал. 5

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалиста в ЦАО насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция АСОС в Oбщинска администрация – Дряново. След разглеждане на представените документи се издава заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж.
Заповедта за допълване на издаденото разрешение за строеж се получава от заявителя в Дирекция АСОС.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж.

Необходими документи:

● Заявление за допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект;
● Документ за собственост или отстъпено /учредено/ право на строеж;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/;
● Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 2 от ЗУТ;
● Виза за проектиране;
● Три копия от инвестиционните проекти /ИП/ с нанесени исканите изменения;
● Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС;
● Оценка за съответствието на ИП с нанесени исканите изменения със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;
● Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност;
● Специални разрешителни;
● Всички оригинални екземпляри на издаденото разрешение за строеж №.............../........................г.;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Срок на изпълнение и такса:     
 

 

№ по ред

Вид услуга
Цена

12.

Одобряване /съгласуване/ на инвестиционни проекти на външни инвеститори:

таксата се определя на база разгъната застроена площ /РЗП/ или линейни метри /L/ при линейни обекти

 

12.1.

строежи от първа категория

300,00лв. +1,60лв./м2 РЗП

300,00лв. +1,60лв./м L

12.2.

строежи от втора категория

250,00лв. +1,20лв./м2 РЗП

250,00лв. +1,20лв./м L

12.3.

строежи от трета категория

200,00лв. +1,00лв./м2 РЗП

200,00лв. +1,00лв./м L

12.4.

строежи от четвърта категория

150,00лв. +0,80лв./м2 РЗП

150,00лв. +0,80лв./м L

12.5.

строежи от пета категория

100,00лв. +0,6 0лв./м2 РЗП

100,00лв. +0,60лв.х L /м

12.6.

строежи от шеста категория

60,00лв. +0,40лв./м2 РЗП

60,00лв. +0,40лв./м L

12.7.

при реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначението на съществуващи обекти без промяна на конструкцията

50% от таксата по т.12.1÷12.6.

12.8.

При двуфазно проектиране :

60% от дължимата цена на услугата за одобряване и съгласуване се внася при одобряване на фаза: идеен проект,

а останалите 40% при одобряване и съгласуване на фаза: технически или работен проект

48.

Одобряване изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ

50% от таксата на услуга №12

 

 

 

Вид услуга

Срок

такса /лв./

 

обикновена

7 раб. дни

съгласно Наредбата

 

 

бърза

3 раб. дни

 съгласно Наредбата - таксата се удвоява

 

 

експресна

24 часа

съгласно Наредбата - таксата се утроява

 

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново